ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد زرافشار، محمد متینی زاده، محمدجواد روستا، سید کاظم بردبار، یحیی کوچ، محمدرضا نگهدار صابر، علیرضا عباسی، کوکب عنایتی، (1398). اثر تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل بلوط ایرانی در استان فارس)، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، 319-332. magiran.com/p2099282
Mehrdad Zarafshar, Mohammad Matinizadeh, Mohammad Javad Rousta, Seyed Kazem Bordbar, Yahya Kooch, Mohammadreza Negahdarsaber, Alireza Abbasi, Kokab Enayati, (2020). The effect of forest degradation and land use change on some soil biological indexes (case study: Persian oak (Quercus brantii Lindl) forests in Fars province), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), 319-332. magiran.com/p2099282
مهرداد زرافشار، محمد متینی زاده، محمدجواد روستا، سید کاظم بردبار، یحیی کوچ، محمدرضا نگهدار صابر، علیرضا عباسی، کوکب عنایتی، اثر تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل بلوط ایرانی در استان فارس). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1398؛ 7(2): 319-332. magiran.com/p2099282
Mehrdad Zarafshar, Mohammad Matinizadeh, Mohammad Javad Rousta, Seyed Kazem Bordbar, Yahya Kooch, Mohammadreza Negahdarsaber, Alireza Abbasi, Kokab Enayati, The effect of forest degradation and land use change on some soil biological indexes (case study: Persian oak (Quercus brantii Lindl) forests in Fars province), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2020; 7(2): 319-332. magiran.com/p2099282
مهرداد زرافشار، محمد متینی زاده، محمدجواد روستا، سید کاظم بردبار، یحیی کوچ، محمدرضا نگهدار صابر، علیرضا عباسی، کوکب عنایتی، "اثر تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل بلوط ایرانی در استان فارس)"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 7، شماره 2 (1398): 319-332. magiran.com/p2099282
Mehrdad Zarafshar, Mohammad Matinizadeh, Mohammad Javad Rousta, Seyed Kazem Bordbar, Yahya Kooch, Mohammadreza Negahdarsaber, Alireza Abbasi, Kokab Enayati, "The effect of forest degradation and land use change on some soil biological indexes (case study: Persian oak (Quercus brantii Lindl) forests in Fars province)", Journal of Plant Ecosystem Conservation 7, no.2 (2020): 319-332. magiran.com/p2099282
مهرداد زرافشار، محمد متینی زاده، محمدجواد روستا، سید کاظم بردبار، یحیی کوچ، محمدرضا نگهدار صابر، علیرضا عباسی، کوکب عنایتی، (1398). 'اثر تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل بلوط ایرانی در استان فارس)'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7(2)، صص.319-332. magiran.com/p2099282
Mehrdad Zarafshar, Mohammad Matinizadeh, Mohammad Javad Rousta, Seyed Kazem Bordbar, Yahya Kooch, Mohammadreza Negahdarsaber, Alireza Abbasi, Kokab Enayati, (2020). 'The effect of forest degradation and land use change on some soil biological indexes (case study: Persian oak (Quercus brantii Lindl) forests in Fars province)', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7(2), pp.319-332. magiran.com/p2099282
مهرداد زرافشار؛ محمد متینی زاده؛ محمدجواد روستا؛ سید کاظم بردبار؛ یحیی کوچ؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ علیرضا عباسی؛ کوکب عنایتی. "اثر تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های زیستی خاک (مطالعه موردی: جنگل بلوط ایرانی در استان فارس)". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 7 ،2 ، 1398، 319-332. magiran.com/p2099282
Mehrdad Zarafshar; Mohammad Matinizadeh; Mohammad Javad Rousta; Seyed Kazem Bordbar; Yahya Kooch; Mohammadreza Negahdarsaber; Alireza Abbasi; Kokab Enayati. "The effect of forest degradation and land use change on some soil biological indexes (case study: Persian oak (Quercus brantii Lindl) forests in Fars province)", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 7, 2, 2020, 319-332. magiran.com/p2099282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال