ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لورا چپری، بهرام یوسفی، شیرین زردشتیان، (1398). تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران، نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(17)، 43-52. magiran.com/p2099513
Lora Chapari , Bahram Yoseefy, Shirin Zardoshtian, (2019). Effect of Coaching Behaviors on Team Cohesion and Performance in Iranian Women’s Premier Soccer League, , 9(17), 43-52. magiran.com/p2099513
لورا چپری، بهرام یوسفی، شیرین زردشتیان، تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران. نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 1398؛ 9(17): 43-52. magiran.com/p2099513
Lora Chapari , Bahram Yoseefy, Shirin Zardoshtian, Effect of Coaching Behaviors on Team Cohesion and Performance in Iranian Women’s Premier Soccer League, , 2019; 9(17): 43-52. magiran.com/p2099513
لورا چپری، بهرام یوسفی، شیرین زردشتیان، "تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران"، نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 9، شماره 17 (1398): 43-52. magiran.com/p2099513
Lora Chapari , Bahram Yoseefy, Shirin Zardoshtian, "Effect of Coaching Behaviors on Team Cohesion and Performance in Iranian Women’s Premier Soccer League", 9, no.17 (2019): 43-52. magiran.com/p2099513
لورا چپری، بهرام یوسفی، شیرین زردشتیان، (1398). 'تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران'، نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 9(17)، صص.43-52. magiran.com/p2099513
Lora Chapari , Bahram Yoseefy, Shirin Zardoshtian, (2019). 'Effect of Coaching Behaviors on Team Cohesion and Performance in Iranian Women’s Premier Soccer League', , 9(17), pp.43-52. magiran.com/p2099513
لورا چپری؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان. "تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران". نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، 9 ،17 ، 1398، 43-52. magiran.com/p2099513
Lora Chapari ; Bahram Yoseefy; Shirin Zardoshtian. "Effect of Coaching Behaviors on Team Cohesion and Performance in Iranian Women’s Premier Soccer League", , 9, 17, 2019, 43-52. magiran.com/p2099513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال