ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا بیگدلی، سیده مریم موسوی، (1398). بررسی سبک سیاست نامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاست نامه خواجه نظام الملک، فصلنامه تاریخ پژوهی، 21(78)، 7. magiran.com/p2099525
Hamidreza Beigdeli , Seyede Maryam Mousavi , (2019). Investigating the style of SiyƗsatnƗmeh writing in Iran with emphasis on Khawaja's SiyƗsatnƗmeh, , 21(78), 7. magiran.com/p2099525
حمیدرضا بیگدلی، سیده مریم موسوی، بررسی سبک سیاست نامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاست نامه خواجه نظام الملک. فصلنامه تاریخ پژوهی، 1398؛ 21(78): 7. magiran.com/p2099525
Hamidreza Beigdeli , Seyede Maryam Mousavi , Investigating the style of SiyƗsatnƗmeh writing in Iran with emphasis on Khawaja's SiyƗsatnƗmeh, , 2019; 21(78): 7. magiran.com/p2099525
حمیدرضا بیگدلی، سیده مریم موسوی، "بررسی سبک سیاست نامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاست نامه خواجه نظام الملک"، فصلنامه تاریخ پژوهی 21، شماره 78 (1398): 7. magiran.com/p2099525
Hamidreza Beigdeli , Seyede Maryam Mousavi , "Investigating the style of SiyƗsatnƗmeh writing in Iran with emphasis on Khawaja's SiyƗsatnƗmeh", 21, no.78 (2019): 7. magiran.com/p2099525
حمیدرضا بیگدلی، سیده مریم موسوی، (1398). 'بررسی سبک سیاست نامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاست نامه خواجه نظام الملک'، فصلنامه تاریخ پژوهی، 21(78)، صص.7. magiran.com/p2099525
Hamidreza Beigdeli , Seyede Maryam Mousavi , (2019). 'Investigating the style of SiyƗsatnƗmeh writing in Iran with emphasis on Khawaja's SiyƗsatnƗmeh', , 21(78), pp.7. magiran.com/p2099525
حمیدرضا بیگدلی؛ سیده مریم موسوی. "بررسی سبک سیاست نامه نویسی در ایران با تاکید بر سیاست نامه خواجه نظام الملک". فصلنامه تاریخ پژوهی، 21 ،78 ، 1398، 7. magiran.com/p2099525
Hamidreza Beigdeli ; Seyede Maryam Mousavi . "Investigating the style of SiyƗsatnƗmeh writing in Iran with emphasis on Khawaja's SiyƗsatnƗmeh", , 21, 78, 2019, 7. magiran.com/p2099525
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال