ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید حیدری، حمید محمد حسین، داود آذر، (1398). امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 15(48)، 71-97. magiran.com/p2099542
Hamid Heydari , Hamid Mohammad Hussein, Davod Azar, (2019). The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne, Journal of Military Science and Tactics, 15(48), 71-97. magiran.com/p2099542
حمید حیدری، حمید محمد حسین، داود آذر، امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 1398؛ 15(48): 71-97. magiran.com/p2099542
Hamid Heydari , Hamid Mohammad Hussein, Davod Azar, The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne, Journal of Military Science and Tactics, 2019; 15(48): 71-97. magiran.com/p2099542
حمید حیدری، حمید محمد حسین، داود آذر، "امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه"، فصلنامه علوم و فنون نظامی 15، شماره 48 (1398): 71-97. magiran.com/p2099542
Hamid Heydari , Hamid Mohammad Hussein, Davod Azar, "The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne", Journal of Military Science and Tactics 15, no.48 (2019): 71-97. magiran.com/p2099542
حمید حیدری، حمید محمد حسین، داود آذر، (1398). 'امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه'، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 15(48)، صص.71-97. magiran.com/p2099542
Hamid Heydari , Hamid Mohammad Hussein, Davod Azar, (2019). 'The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne', Journal of Military Science and Tactics, 15(48), pp.71-97. magiran.com/p2099542
حمید حیدری؛ حمید محمد حسین؛ داود آذر. "امکان سنجی به کارگیری هواپیمای سی 130 جهت انجام ماموریت جنگ الکترونیک دورایستای هواپایه". فصلنامه علوم و فنون نظامی، 15 ،48 ، 1398، 71-97. magiran.com/p2099542
Hamid Heydari ; Hamid Mohammad Hussein; Davod Azar. "The Feasibility Study of Using the C-130 Aircraft to Standoff Jamming the Mission Electronic Warfare Airborne", Journal of Military Science and Tactics, 15, 48, 2019, 71-97. magiran.com/p2099542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال