ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سردار محمدی، (1398). ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی، مجله مدیریت و توسعه ورزش، 8(4)، 161-175. magiran.com/p2099562
Sardar Mohammadi , (2019). Evaluation A Course Computer And Its Effect On Self-Efficacy And Attitudes Toward Information Technology And Communications For Physical Education Students, Journal of Sport Management and Development, 8(4), 161-175. magiran.com/p2099562
سردار محمدی، ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی. مجله مدیریت و توسعه ورزش، 1398؛ 8(4): 161-175. magiran.com/p2099562
Sardar Mohammadi , Evaluation A Course Computer And Its Effect On Self-Efficacy And Attitudes Toward Information Technology And Communications For Physical Education Students, Journal of Sport Management and Development, 2019; 8(4): 161-175. magiran.com/p2099562
سردار محمدی، "ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی"، مجله مدیریت و توسعه ورزش 8، شماره 4 (1398): 161-175. magiran.com/p2099562
Sardar Mohammadi , "Evaluation A Course Computer And Its Effect On Self-Efficacy And Attitudes Toward Information Technology And Communications For Physical Education Students", Journal of Sport Management and Development 8, no.4 (2019): 161-175. magiran.com/p2099562
سردار محمدی، (1398). 'ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی'، مجله مدیریت و توسعه ورزش، 8(4)، صص.161-175. magiran.com/p2099562
Sardar Mohammadi , (2019). 'Evaluation A Course Computer And Its Effect On Self-Efficacy And Attitudes Toward Information Technology And Communications For Physical Education Students', Journal of Sport Management and Development, 8(4), pp.161-175. magiran.com/p2099562
سردار محمدی. "ارزیابی یک دوره آموزش رایانه و تاثیر آن بر خودکارآمدی و نگرش نسبت به فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی". مجله مدیریت و توسعه ورزش، 8 ،4 ، 1398، 161-175. magiran.com/p2099562
Sardar Mohammadi . "Evaluation A Course Computer And Its Effect On Self-Efficacy And Attitudes Toward Information Technology And Communications For Physical Education Students", Journal of Sport Management and Development, 8, 4, 2019, 161-175. magiran.com/p2099562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال