ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا احمدی ناطور، عباس منصور آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سید محمود میرخلیلی، (1398). تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران، مجله مدیریت و توسعه ورزش، 8(3)، 41-56. magiran.com/p2099568
Zahra Ahmadi Natour , Abbas Mansour Abadi, Mohamad Ebrahim Shams Nateri, Seyyed Mahmud Mirkhalili, (2019). Analysis of sports betting in the Iran's legal system, Journal of Sport Management and Development, 8(3), 41-56. magiran.com/p2099568
زهرا احمدی ناطور، عباس منصور آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سید محمود میرخلیلی، تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران. مجله مدیریت و توسعه ورزش، 1398؛ 8(3): 41-56. magiran.com/p2099568
Zahra Ahmadi Natour , Abbas Mansour Abadi, Mohamad Ebrahim Shams Nateri, Seyyed Mahmud Mirkhalili, Analysis of sports betting in the Iran's legal system, Journal of Sport Management and Development, 2019; 8(3): 41-56. magiran.com/p2099568
زهرا احمدی ناطور، عباس منصور آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سید محمود میرخلیلی، "تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران"، مجله مدیریت و توسعه ورزش 8، شماره 3 (1398): 41-56. magiran.com/p2099568
Zahra Ahmadi Natour , Abbas Mansour Abadi, Mohamad Ebrahim Shams Nateri, Seyyed Mahmud Mirkhalili, "Analysis of sports betting in the Iran's legal system", Journal of Sport Management and Development 8, no.3 (2019): 41-56. magiran.com/p2099568
زهرا احمدی ناطور، عباس منصور آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سید محمود میرخلیلی، (1398). 'تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران'، مجله مدیریت و توسعه ورزش، 8(3)، صص.41-56. magiran.com/p2099568
Zahra Ahmadi Natour , Abbas Mansour Abadi, Mohamad Ebrahim Shams Nateri, Seyyed Mahmud Mirkhalili, (2019). 'Analysis of sports betting in the Iran's legal system', Journal of Sport Management and Development, 8(3), pp.41-56. magiran.com/p2099568
زهرا احمدی ناطور؛ عباس منصور آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی. "تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران". مجله مدیریت و توسعه ورزش، 8 ،3 ، 1398، 41-56. magiran.com/p2099568
Zahra Ahmadi Natour ; Abbas Mansour Abadi; Mohamad Ebrahim Shams Nateri; Seyyed Mahmud Mirkhalili. "Analysis of sports betting in the Iran's legal system", Journal of Sport Management and Development, 8, 3, 2019, 41-56. magiran.com/p2099568
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال