ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی عمارلو، سیدصادق حیدری، محسن پیشاهنگ، (1398). بررسی نقش کسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره های قرآنی و روایی، پژوهشنامه حلال، 2(3)، 143-165. magiran.com/p2099703
Morteza Ammarloo , Seyed Sadegh Heidari, Mohsen Pishahang, (2020). The Effect of Halal Trade on Prevention of degeneration of Family With an analytical approach to Quranic and narrative propositions, Journal of Halal, 2(3), 143-165. magiran.com/p2099703
مرتضی عمارلو، سیدصادق حیدری، محسن پیشاهنگ، بررسی نقش کسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره های قرآنی و روایی. پژوهشنامه حلال، 1398؛ 2(3): 143-165. magiran.com/p2099703
Morteza Ammarloo , Seyed Sadegh Heidari, Mohsen Pishahang, The Effect of Halal Trade on Prevention of degeneration of Family With an analytical approach to Quranic and narrative propositions, Journal of Halal, 2020; 2(3): 143-165. magiran.com/p2099703
مرتضی عمارلو، سیدصادق حیدری، محسن پیشاهنگ، "بررسی نقش کسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره های قرآنی و روایی"، پژوهشنامه حلال 2، شماره 3 (1398): 143-165. magiran.com/p2099703
Morteza Ammarloo , Seyed Sadegh Heidari, Mohsen Pishahang, "The Effect of Halal Trade on Prevention of degeneration of Family With an analytical approach to Quranic and narrative propositions", Journal of Halal 2, no.3 (2020): 143-165. magiran.com/p2099703
مرتضی عمارلو، سیدصادق حیدری، محسن پیشاهنگ، (1398). 'بررسی نقش کسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره های قرآنی و روایی'، پژوهشنامه حلال، 2(3)، صص.143-165. magiran.com/p2099703
Morteza Ammarloo , Seyed Sadegh Heidari, Mohsen Pishahang, (2020). 'The Effect of Halal Trade on Prevention of degeneration of Family With an analytical approach to Quranic and narrative propositions', Journal of Halal, 2(3), pp.143-165. magiran.com/p2099703
مرتضی عمارلو؛ سیدصادق حیدری؛ محسن پیشاهنگ. "بررسی نقش کسب روزی حلال در پیشگیری از انحطاط خانواده با رویکرد تحلیلی به گزاره های قرآنی و روایی". پژوهشنامه حلال، 2 ،3 ، 1398، 143-165. magiran.com/p2099703
Morteza Ammarloo ; Seyed Sadegh Heidari; Mohsen Pishahang. "The Effect of Halal Trade on Prevention of degeneration of Family With an analytical approach to Quranic and narrative propositions", Journal of Halal, 2, 3, 2020, 143-165. magiran.com/p2099703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال