ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نوروزی، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما قهفرخی، حبیب الله روشنفکر، (1399). بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول پاشی سولفات روی و سلنیوم بر تحمل به دمای بالا در دو رقم گندم، مجله به زراعی کشاورزی، 22(1)، 1-12. magiran.com/p2099732
Hossein Noroozi, Majid Nabipour , Afraseyab Rahnama Ghahfarokhi, Habibola Roshanfekr, (2020). The investigation of effect of planting date and foliar application Zinc sulfate and Selenium on tolerance to high temperature on two Wheat cultivars, Journal of Crop Improvment, 22(1), 1-12. magiran.com/p2099732
حسین نوروزی، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما قهفرخی، حبیب الله روشنفکر، بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول پاشی سولفات روی و سلنیوم بر تحمل به دمای بالا در دو رقم گندم. مجله به زراعی کشاورزی، 1399؛ 22(1): 1-12. magiran.com/p2099732
Hossein Noroozi, Majid Nabipour , Afraseyab Rahnama Ghahfarokhi, Habibola Roshanfekr, The investigation of effect of planting date and foliar application Zinc sulfate and Selenium on tolerance to high temperature on two Wheat cultivars, Journal of Crop Improvment, 2020; 22(1): 1-12. magiran.com/p2099732
حسین نوروزی، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما قهفرخی، حبیب الله روشنفکر، "بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول پاشی سولفات روی و سلنیوم بر تحمل به دمای بالا در دو رقم گندم"، مجله به زراعی کشاورزی 22، شماره 1 (1399): 1-12. magiran.com/p2099732
Hossein Noroozi, Majid Nabipour , Afraseyab Rahnama Ghahfarokhi, Habibola Roshanfekr, "The investigation of effect of planting date and foliar application Zinc sulfate and Selenium on tolerance to high temperature on two Wheat cultivars", Journal of Crop Improvment 22, no.1 (2020): 1-12. magiran.com/p2099732
حسین نوروزی، مجید نبی پور، افراسیاب راهنما قهفرخی، حبیب الله روشنفکر، (1399). 'بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول پاشی سولفات روی و سلنیوم بر تحمل به دمای بالا در دو رقم گندم'، مجله به زراعی کشاورزی، 22(1)، صص.1-12. magiran.com/p2099732
Hossein Noroozi, Majid Nabipour , Afraseyab Rahnama Ghahfarokhi, Habibola Roshanfekr, (2020). 'The investigation of effect of planting date and foliar application Zinc sulfate and Selenium on tolerance to high temperature on two Wheat cultivars', Journal of Crop Improvment, 22(1), pp.1-12. magiran.com/p2099732
حسین نوروزی؛ مجید نبی پور؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ حبیب الله روشنفکر. "بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول پاشی سولفات روی و سلنیوم بر تحمل به دمای بالا در دو رقم گندم". مجله به زراعی کشاورزی، 22 ،1 ، 1399، 1-12. magiran.com/p2099732
Hossein Noroozi; Majid Nabipour ; Afraseyab Rahnama Ghahfarokhi; Habibola Roshanfekr. "The investigation of effect of planting date and foliar application Zinc sulfate and Selenium on tolerance to high temperature on two Wheat cultivars", Journal of Crop Improvment, 22, 1, 2020, 1-12. magiran.com/p2099732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال