ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد همدانی گلشن، قاسم مطلبی، مصطفی بهزادفر، (1398). تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاه های رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب، نشریه دانش شهرسازی، 3(4)، 91-110. magiran.com/p2099756
Hamed Hamedani Golshan , Ghasem Motalebi, Mostafa Behzadfar, (2020). Developing a Mixed Theoretical Framework from the Interaction of the Space- Syntax Theory and the Behavior Setting Theory In Order To Compare the Behavioral-Movement Patterns within the Residential Environments of Tehran: Case Study of Nārmak, Yoosefābād and Shahrake Gharb, Urban Planning Knowledge, 3(4), 91-110. magiran.com/p2099756
حامد همدانی گلشن، قاسم مطلبی، مصطفی بهزادفر، تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاه های رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب. نشریه دانش شهرسازی، 1398؛ 3(4): 91-110. magiran.com/p2099756
Hamed Hamedani Golshan , Ghasem Motalebi, Mostafa Behzadfar, Developing a Mixed Theoretical Framework from the Interaction of the Space- Syntax Theory and the Behavior Setting Theory In Order To Compare the Behavioral-Movement Patterns within the Residential Environments of Tehran: Case Study of Nārmak, Yoosefābād and Shahrake Gharb, Urban Planning Knowledge, 2020; 3(4): 91-110. magiran.com/p2099756
حامد همدانی گلشن، قاسم مطلبی، مصطفی بهزادفر، "تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاه های رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب"، نشریه دانش شهرسازی 3، شماره 4 (1398): 91-110. magiran.com/p2099756
Hamed Hamedani Golshan , Ghasem Motalebi, Mostafa Behzadfar, "Developing a Mixed Theoretical Framework from the Interaction of the Space- Syntax Theory and the Behavior Setting Theory In Order To Compare the Behavioral-Movement Patterns within the Residential Environments of Tehran: Case Study of Nārmak, Yoosefābād and Shahrake Gharb", Urban Planning Knowledge 3, no.4 (2020): 91-110. magiran.com/p2099756
حامد همدانی گلشن، قاسم مطلبی، مصطفی بهزادفر، (1398). 'تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاه های رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب'، نشریه دانش شهرسازی، 3(4)، صص.91-110. magiran.com/p2099756
Hamed Hamedani Golshan , Ghasem Motalebi, Mostafa Behzadfar, (2020). 'Developing a Mixed Theoretical Framework from the Interaction of the Space- Syntax Theory and the Behavior Setting Theory In Order To Compare the Behavioral-Movement Patterns within the Residential Environments of Tehran: Case Study of Nārmak, Yoosefābād and Shahrake Gharb', Urban Planning Knowledge, 3(4), pp.91-110. magiran.com/p2099756
حامد همدانی گلشن؛ قاسم مطلبی؛ مصطفی بهزادفر. "تدوین یک چارچوب نظری ترکیبی از برهمکنش نحوفضا و قرارگاه های رفتاری به منظور مقایسه الگوهای رفتاری-حرکتی در محیط های مسکونی؛ مورد کاوی نارمک، یوسف آباد و شهرک غرب". نشریه دانش شهرسازی، 3 ،4 ، 1398، 91-110. magiran.com/p2099756
Hamed Hamedani Golshan ; Ghasem Motalebi; Mostafa Behzadfar. "Developing a Mixed Theoretical Framework from the Interaction of the Space- Syntax Theory and the Behavior Setting Theory In Order To Compare the Behavioral-Movement Patterns within the Residential Environments of Tehran: Case Study of Nārmak, Yoosefābād and Shahrake Gharb", Urban Planning Knowledge, 3, 4, 2020, 91-110. magiran.com/p2099756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال