ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مهدیه خرازی، علی تهرانی فر، احمد شریفی، عبدالرضا باقری، (1398). ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(4)، 1-18. magiran.com/p2099790
Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar, Ahmad Sharifi, Abdolreza Bagheri, (2020). Evaluation of regeneration potential of different layers of Amaryllis (Hippeastrum × johnsonii) bulb under influence of growth regulators, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(4), 1-18. magiran.com/p2099790
سیده مهدیه خرازی، علی تهرانی فر، احمد شریفی، عبدالرضا باقری، ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(4): 1-18. magiran.com/p2099790
Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar, Ahmad Sharifi, Abdolreza Bagheri, Evaluation of regeneration potential of different layers of Amaryllis (Hippeastrum × johnsonii) bulb under influence of growth regulators, Journal of Agricultural Biotechnology, 2020; 11(4): 1-18. magiran.com/p2099790
سیده مهدیه خرازی، علی تهرانی فر، احمد شریفی، عبدالرضا باقری، "ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 4 (1398): 1-18. magiran.com/p2099790
Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar, Ahmad Sharifi, Abdolreza Bagheri, "Evaluation of regeneration potential of different layers of Amaryllis (Hippeastrum × johnsonii) bulb under influence of growth regulators", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.4 (2020): 1-18. magiran.com/p2099790
سیده مهدیه خرازی، علی تهرانی فر، احمد شریفی، عبدالرضا باقری، (1398). 'ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(4)، صص.1-18. magiran.com/p2099790
Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar, Ahmad Sharifi, Abdolreza Bagheri, (2020). 'Evaluation of regeneration potential of different layers of Amaryllis (Hippeastrum × johnsonii) bulb under influence of growth regulators', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(4), pp.1-18. magiran.com/p2099790
سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری. "ارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،4 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2099790
Mahdiyeh Kharrazi ; Ali Tehranifar; Ahmad Sharifi; Abdolreza Bagheri. "Evaluation of regeneration potential of different layers of Amaryllis (Hippeastrum × johnsonii) bulb under influence of growth regulators", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 4, 2020, 1-18. magiran.com/p2099790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال