ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد صمدیان، هوشنگ دارفرین، مصطفی قادری زفره‎ای، آزاده ترابی، مریم شریعت، (1398). آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(4)، 19-34. magiran.com/p2099791
Fahad Samadian , Houshang Darfarin, Mostafa Ghaderi Zefrehi, Azadeh Torabi, Maryam Shariat, (2020). Phylogenetic Analysis of Cytochrome B of Mitochondrial Genome in some Iranian Goat Breeds, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(4), 19-34. magiran.com/p2099791
فرهاد صمدیان، هوشنگ دارفرین، مصطفی قادری زفره‎ای، آزاده ترابی، مریم شریعت، آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(4): 19-34. magiran.com/p2099791
Fahad Samadian , Houshang Darfarin, Mostafa Ghaderi Zefrehi, Azadeh Torabi, Maryam Shariat, Phylogenetic Analysis of Cytochrome B of Mitochondrial Genome in some Iranian Goat Breeds, Journal of Agricultural Biotechnology, 2020; 11(4): 19-34. magiran.com/p2099791
فرهاد صمدیان، هوشنگ دارفرین، مصطفی قادری زفره‎ای، آزاده ترابی، مریم شریعت، "آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 4 (1398): 19-34. magiran.com/p2099791
Fahad Samadian , Houshang Darfarin, Mostafa Ghaderi Zefrehi, Azadeh Torabi, Maryam Shariat, "Phylogenetic Analysis of Cytochrome B of Mitochondrial Genome in some Iranian Goat Breeds", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.4 (2020): 19-34. magiran.com/p2099791
فرهاد صمدیان، هوشنگ دارفرین، مصطفی قادری زفره‎ای، آزاده ترابی، مریم شریعت، (1398). 'آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(4)، صص.19-34. magiran.com/p2099791
Fahad Samadian , Houshang Darfarin, Mostafa Ghaderi Zefrehi, Azadeh Torabi, Maryam Shariat, (2020). 'Phylogenetic Analysis of Cytochrome B of Mitochondrial Genome in some Iranian Goat Breeds', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(4), pp.19-34. magiran.com/p2099791
فرهاد صمدیان؛ هوشنگ دارفرین؛ مصطفی قادری زفره‎ای؛ آزاده ترابی؛ مریم شریعت. "آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه سیتوکرومB ژنوم میتوکندری چند نژاد بز بومی ایران". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،4 ، 1398، 19-34. magiran.com/p2099791
Fahad Samadian ; Houshang Darfarin; Mostafa Ghaderi Zefrehi; Azadeh Torabi; Maryam Shariat. "Phylogenetic Analysis of Cytochrome B of Mitochondrial Genome in some Iranian Goat Breeds", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 4, 2020, 19-34. magiran.com/p2099791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال