ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، داریوش گودرزی، (1398). بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(4)، 105-120. magiran.com/p2099796
Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Dariush Goodarzi, (2020). A study of possibility of expression of an alternasucrase gene in sugar beet to produce alternan biopolymer, Journal of Agricultural Biotechnology, 11(4), 105-120. magiran.com/p2099796
فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، داریوش گودرزی، بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 1398؛ 11(4): 105-120. magiran.com/p2099796
Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Dariush Goodarzi, A study of possibility of expression of an alternasucrase gene in sugar beet to produce alternan biopolymer, Journal of Agricultural Biotechnology, 2020; 11(4): 105-120. magiran.com/p2099796
فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، داریوش گودرزی، "بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان"، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 11، شماره 4 (1398): 105-120. magiran.com/p2099796
Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Dariush Goodarzi, "A study of possibility of expression of an alternasucrase gene in sugar beet to produce alternan biopolymer", Journal of Agricultural Biotechnology 11, no.4 (2020): 105-120. magiran.com/p2099796
فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، داریوش گودرزی، (1398). 'بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان'، مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11(4)، صص.105-120. magiran.com/p2099796
Farhad Nazarian Firouzabadi , Ahmad Ismaili, Dariush Goodarzi, (2020). 'A study of possibility of expression of an alternasucrase gene in sugar beet to produce alternan biopolymer', Journal of Agricultural Biotechnology, 11(4), pp.105-120. magiran.com/p2099796
فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ داریوش گودرزی. "بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان". مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 ،4 ، 1398، 105-120. magiran.com/p2099796
Farhad Nazarian Firouzabadi ; Ahmad Ismaili; Dariush Goodarzi. "A study of possibility of expression of an alternasucrase gene in sugar beet to produce alternan biopolymer", Journal of Agricultural Biotechnology, 11, 4, 2020, 105-120. magiran.com/p2099796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال