ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قادر داداش زاده، حیدر محمدزاده سالطه، رضوان حجازی، هوشنگ تقی زاده، (1399). راهکارهای تقویت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان، مجله حسابداری مدیریت، 13(44)، 87-105. magiran.com/p2099820
Ghader Dadashzadeh, H. Mohammadzadeh Salteh , Rezvan Hejazi, Houshang Taghizadeh, (2020). Strategies for Inhancing Financial Reporting Immunization in Iran: Grounded Theory Approach, Management accounting, 13(44), 87-105. magiran.com/p2099820
قادر داداش زاده، حیدر محمدزاده سالطه، رضوان حجازی، هوشنگ تقی زاده، راهکارهای تقویت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان. مجله حسابداری مدیریت، 1399؛ 13(44): 87-105. magiran.com/p2099820
Ghader Dadashzadeh, H. Mohammadzadeh Salteh , Rezvan Hejazi, Houshang Taghizadeh, Strategies for Inhancing Financial Reporting Immunization in Iran: Grounded Theory Approach, Management accounting, 2020; 13(44): 87-105. magiran.com/p2099820
قادر داداش زاده، حیدر محمدزاده سالطه، رضوان حجازی، هوشنگ تقی زاده، "راهکارهای تقویت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان"، مجله حسابداری مدیریت 13، شماره 44 (1399): 87-105. magiran.com/p2099820
Ghader Dadashzadeh, H. Mohammadzadeh Salteh , Rezvan Hejazi, Houshang Taghizadeh, "Strategies for Inhancing Financial Reporting Immunization in Iran: Grounded Theory Approach", Management accounting 13, no.44 (2020): 87-105. magiran.com/p2099820
قادر داداش زاده، حیدر محمدزاده سالطه، رضوان حجازی، هوشنگ تقی زاده، (1399). 'راهکارهای تقویت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان'، مجله حسابداری مدیریت، 13(44)، صص.87-105. magiran.com/p2099820
Ghader Dadashzadeh, H. Mohammadzadeh Salteh , Rezvan Hejazi, Houshang Taghizadeh, (2020). 'Strategies for Inhancing Financial Reporting Immunization in Iran: Grounded Theory Approach', Management accounting, 13(44), pp.87-105. magiran.com/p2099820
قادر داداش زاده؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی زاده. "راهکارهای تقویت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان". مجله حسابداری مدیریت، 13 ،44 ، 1399، 87-105. magiran.com/p2099820
Ghader Dadashzadeh; H. Mohammadzadeh Salteh ; Rezvan Hejazi; Houshang Taghizadeh. "Strategies for Inhancing Financial Reporting Immunization in Iran: Grounded Theory Approach", Management accounting, 13, 44, 2020, 87-105. magiran.com/p2099820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال