ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی نبویان، سیدعلی نبوی چاشمی، ایمان داداشی، بهرام محسنی ملکی، (1399). کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی، مجله حسابداری مدیریت، 13(44)، 217-232. magiran.com/p2099828
S. Morteza Nabavian, S. Ali Nabavi Chashmi , Iman Dadashi, Bahram Mohseni Maleki, (2020). Implications of Lintner’s Model in Examine of dividends Adjustment Speed with the Rolling Regressions in Crisis Situations, Management accounting, 13(44), 217-232. magiran.com/p2099828
سید مرتضی نبویان، سیدعلی نبوی چاشمی، ایمان داداشی، بهرام محسنی ملکی، کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی. مجله حسابداری مدیریت، 1399؛ 13(44): 217-232. magiran.com/p2099828
S. Morteza Nabavian, S. Ali Nabavi Chashmi , Iman Dadashi, Bahram Mohseni Maleki, Implications of Lintner’s Model in Examine of dividends Adjustment Speed with the Rolling Regressions in Crisis Situations, Management accounting, 2020; 13(44): 217-232. magiran.com/p2099828
سید مرتضی نبویان، سیدعلی نبوی چاشمی، ایمان داداشی، بهرام محسنی ملکی، "کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی"، مجله حسابداری مدیریت 13، شماره 44 (1399): 217-232. magiran.com/p2099828
S. Morteza Nabavian, S. Ali Nabavi Chashmi , Iman Dadashi, Bahram Mohseni Maleki, "Implications of Lintner’s Model in Examine of dividends Adjustment Speed with the Rolling Regressions in Crisis Situations", Management accounting 13, no.44 (2020): 217-232. magiran.com/p2099828
سید مرتضی نبویان، سیدعلی نبوی چاشمی، ایمان داداشی، بهرام محسنی ملکی، (1399). 'کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی'، مجله حسابداری مدیریت، 13(44)، صص.217-232. magiran.com/p2099828
S. Morteza Nabavian, S. Ali Nabavi Chashmi , Iman Dadashi, Bahram Mohseni Maleki, (2020). 'Implications of Lintner’s Model in Examine of dividends Adjustment Speed with the Rolling Regressions in Crisis Situations', Management accounting, 13(44), pp.217-232. magiran.com/p2099828
سید مرتضی نبویان؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ بهرام محسنی ملکی. "کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی". مجله حسابداری مدیریت، 13 ،44 ، 1399، 217-232. magiran.com/p2099828
S. Morteza Nabavian; S. Ali Nabavi Chashmi ; Iman Dadashi; Bahram Mohseni Maleki. "Implications of Lintner’s Model in Examine of dividends Adjustment Speed with the Rolling Regressions in Crisis Situations", Management accounting, 13, 44, 2020, 217-232. magiran.com/p2099828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال