ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، (1399). بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین، مجله راهبرد مدیریت مالی، 8(1)، 0. magiran.com/p2099877
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, (2020). Investigating the Predictability of Starting Point and Ending Short-Term Trend of Stock Price Using the Bayesian Likelihood Network, Journal of Financial Management Strategy, 8(1), 0. magiran.com/p2099877
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین. مجله راهبرد مدیریت مالی، 1399؛ 8(1): 0. magiran.com/p2099877
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, Investigating the Predictability of Starting Point and Ending Short-Term Trend of Stock Price Using the Bayesian Likelihood Network, Journal of Financial Management Strategy, 2020; 8(1): 0. magiran.com/p2099877
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، "بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین"، مجله راهبرد مدیریت مالی 8، شماره 1 (1399): 0. magiran.com/p2099877
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, "Investigating the Predictability of Starting Point and Ending Short-Term Trend of Stock Price Using the Bayesian Likelihood Network", Journal of Financial Management Strategy 8, no.1 (2020): 0. magiran.com/p2099877
محمد مشاری، حسین دیده خانی، کاوه خلیلی دامغانی، ابراهیم عباسی، (1399). 'بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین'، مجله راهبرد مدیریت مالی، 8(1)، صص.0. magiran.com/p2099877
Mohammad Moshari, Hosein Didehkhani , Kaveh Khalili Dameghani, Ebrahim Abbasi, (2020). 'Investigating the Predictability of Starting Point and Ending Short-Term Trend of Stock Price Using the Bayesian Likelihood Network', Journal of Financial Management Strategy, 8(1), pp.0. magiran.com/p2099877
محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی. "بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین". مجله راهبرد مدیریت مالی، 8 ،1 ، 1399، 0. magiran.com/p2099877
Mohammad Moshari; Hosein Didehkhani ; Kaveh Khalili Dameghani; Ebrahim Abbasi. "Investigating the Predictability of Starting Point and Ending Short-Term Trend of Stock Price Using the Bayesian Likelihood Network", Journal of Financial Management Strategy, 8, 1, 2020, 0. magiran.com/p2099877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال