ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکرالله اصغری، مژگان حاتم وند، مهسا حسنپور کاشانی، (1398). اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 9(3)، 102-118. magiran.com/p2099918
Shokrollah Asghari, Mozhgan Hatamvand, Mahsa Hasanpour Kashani, (2019). Deriving Pedotransfer Functions for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity in North West of Urmia Lake, Environmental Erosion Researches, 9(3), 102-118. magiran.com/p2099918
شکرالله اصغری، مژگان حاتم وند، مهسا حسنپور کاشانی، اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه. فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 1398؛ 9(3): 102-118. magiran.com/p2099918
Shokrollah Asghari, Mozhgan Hatamvand, Mahsa Hasanpour Kashani, Deriving Pedotransfer Functions for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity in North West of Urmia Lake, Environmental Erosion Researches, 2019; 9(3): 102-118. magiran.com/p2099918
شکرالله اصغری، مژگان حاتم وند، مهسا حسنپور کاشانی، "اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه"، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی 9، شماره 3 (1398): 102-118. magiran.com/p2099918
Shokrollah Asghari, Mozhgan Hatamvand, Mahsa Hasanpour Kashani, "Deriving Pedotransfer Functions for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity in North West of Urmia Lake", Environmental Erosion Researches 9, no.3 (2019): 102-118. magiran.com/p2099918
شکرالله اصغری، مژگان حاتم وند، مهسا حسنپور کاشانی، (1398). 'اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه'، فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 9(3)، صص.102-118. magiran.com/p2099918
Shokrollah Asghari, Mozhgan Hatamvand, Mahsa Hasanpour Kashani, (2019). 'Deriving Pedotransfer Functions for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity in North West of Urmia Lake', Environmental Erosion Researches, 9(3), pp.102-118. magiran.com/p2099918
شکرالله اصغری؛ مژگان حاتم وند؛ مهسا حسنپور کاشانی. "اشتقاق توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در شمال غرب دریاچه ارومیه". فصلنامه پژوهش های فرسایش محیطی، 9 ،3 ، 1398، 102-118. magiran.com/p2099918
Shokrollah Asghari; Mozhgan Hatamvand; Mahsa Hasanpour Kashani. "Deriving Pedotransfer Functions for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity in North West of Urmia Lake", Environmental Erosion Researches, 9, 3, 2019, 102-118. magiran.com/p2099918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال