ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فرزین، مهسا دوست محمدی، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، امید رضائی فر، (1398). بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6(26)، 5-16. magiran.com/p2099929
Mahsa Doostmohamadi, Hojat Karami, Sayed Farhad Mousavi, Omid Rezayfar, (2019). Improving the Performance of Permeable Concrete Pavement by Replacing Sedimentary Travertine Aggregate, Journal of Structural and Construction Engineering, 6(26), 5-16. magiran.com/p2099929
سعید فرزین، مهسا دوست محمدی، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، امید رضائی فر، بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن. فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 1398؛ 6(26): 5-16. magiran.com/p2099929
Mahsa Doostmohamadi, Hojat Karami, Sayed Farhad Mousavi, Omid Rezayfar, Improving the Performance of Permeable Concrete Pavement by Replacing Sedimentary Travertine Aggregate, Journal of Structural and Construction Engineering, 2019; 6(26): 5-16. magiran.com/p2099929
سعید فرزین، مهسا دوست محمدی، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، امید رضائی فر، "بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن"، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 6، شماره 26 (1398): 5-16. magiran.com/p2099929
Mahsa Doostmohamadi, Hojat Karami, Sayed Farhad Mousavi, Omid Rezayfar, "Improving the Performance of Permeable Concrete Pavement by Replacing Sedimentary Travertine Aggregate", Journal of Structural and Construction Engineering 6, no.26 (2019): 5-16. magiran.com/p2099929
سعید فرزین، مهسا دوست محمدی، حجت کرمی، سید فرهاد موسوی، امید رضائی فر، (1398). 'بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن'، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6(26)، صص.5-16. magiran.com/p2099929
Mahsa Doostmohamadi, Hojat Karami, Sayed Farhad Mousavi, Omid Rezayfar, (2019). 'Improving the Performance of Permeable Concrete Pavement by Replacing Sedimentary Travertine Aggregate', Journal of Structural and Construction Engineering, 6(26), pp.5-16. magiran.com/p2099929
سعید فرزین؛ مهسا دوست محمدی؛ حجت کرمی؛ سید فرهاد موسوی؛ امید رضائی فر. "بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن". فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6 ،26 ، 1398، 5-16. magiran.com/p2099929
Mahsa Doostmohamadi; Hojat Karami; Sayed Farhad Mousavi; Omid Rezayfar. "Improving the Performance of Permeable Concrete Pavement by Replacing Sedimentary Travertine Aggregate", Journal of Structural and Construction Engineering, 6, 26, 2019, 5-16. magiran.com/p2099929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال