ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوسن رحیمی، سیدامیر امین یزدی، غلامعلی افروز، (1399). مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار، نشریه پرستاری کودکان، 6(3)، 14-21. magiran.com/p2099949
Susan Rahimi, Seyed Amir Amin Yazdi, Gholamali Afrooz, (2020). Comparison of Developmental Family Functioning, Personality Traits, and Parenting Stress in Mothers with Autism Spectrum Disorder and Peers with Normal Counterparts, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(3), 14-21. magiran.com/p2099949
سوسن رحیمی، سیدامیر امین یزدی، غلامعلی افروز، مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار. نشریه پرستاری کودکان، 1399؛ 6(3): 14-21. magiran.com/p2099949
Susan Rahimi, Seyed Amir Amin Yazdi, Gholamali Afrooz, Comparison of Developmental Family Functioning, Personality Traits, and Parenting Stress in Mothers with Autism Spectrum Disorder and Peers with Normal Counterparts, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2020; 6(3): 14-21. magiran.com/p2099949
سوسن رحیمی، سیدامیر امین یزدی، غلامعلی افروز، "مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 3 (1399): 14-21. magiran.com/p2099949
Susan Rahimi, Seyed Amir Amin Yazdi, Gholamali Afrooz, "Comparison of Developmental Family Functioning, Personality Traits, and Parenting Stress in Mothers with Autism Spectrum Disorder and Peers with Normal Counterparts", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.3 (2020): 14-21. magiran.com/p2099949
سوسن رحیمی، سیدامیر امین یزدی، غلامعلی افروز، (1399). 'مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار'، نشریه پرستاری کودکان، 6(3)، صص.14-21. magiran.com/p2099949
Susan Rahimi, Seyed Amir Amin Yazdi, Gholamali Afrooz, (2020). 'Comparison of Developmental Family Functioning, Personality Traits, and Parenting Stress in Mothers with Autism Spectrum Disorder and Peers with Normal Counterparts', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(3), pp.14-21. magiran.com/p2099949
سوسن رحیمی؛ سیدامیر امین یزدی؛ غلامعلی افروز. "مقایسه کارکرد تحولی خانواده، ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و همتایان دارای کودک رشد بهنجار". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،3 ، 1399، 14-21. magiran.com/p2099949
Susan Rahimi; Seyed Amir Amin Yazdi; Gholamali Afrooz. "Comparison of Developmental Family Functioning, Personality Traits, and Parenting Stress in Mothers with Autism Spectrum Disorder and Peers with Normal Counterparts", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 3, 2020, 14-21. magiran.com/p2099949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال