ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان خانی، منصوره بهرامی نژاد، احمد عابدی، (1399). اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی، نشریه پرستاری کودکان، 6(3)، 45-52. magiran.com/p2099953
Rezvan Khani, Mansoureh Bahrami Pour, Ahmad Abedi, (2020). The effectiveness of training the Successful Intelligence on Problem solving skills in Preschool Children, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(3), 45-52. magiran.com/p2099953
رضوان خانی، منصوره بهرامی نژاد، احمد عابدی، اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی. نشریه پرستاری کودکان، 1399؛ 6(3): 45-52. magiran.com/p2099953
Rezvan Khani, Mansoureh Bahrami Pour, Ahmad Abedi, The effectiveness of training the Successful Intelligence on Problem solving skills in Preschool Children, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2020; 6(3): 45-52. magiran.com/p2099953
رضوان خانی، منصوره بهرامی نژاد، احمد عابدی، "اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی"، نشریه پرستاری کودکان 6، شماره 3 (1399): 45-52. magiran.com/p2099953
Rezvan Khani, Mansoureh Bahrami Pour, Ahmad Abedi, "The effectiveness of training the Successful Intelligence on Problem solving skills in Preschool Children", Iranian Journal of Pediatric Nursing 6, no.3 (2020): 45-52. magiran.com/p2099953
رضوان خانی، منصوره بهرامی نژاد، احمد عابدی، (1399). 'اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی'، نشریه پرستاری کودکان، 6(3)، صص.45-52. magiran.com/p2099953
Rezvan Khani, Mansoureh Bahrami Pour, Ahmad Abedi, (2020). 'The effectiveness of training the Successful Intelligence on Problem solving skills in Preschool Children', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6(3), pp.45-52. magiran.com/p2099953
رضوان خانی؛ منصوره بهرامی نژاد؛ احمد عابدی. "اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مساله کودکان پیش دبستانی". نشریه پرستاری کودکان، 6 ،3 ، 1399، 45-52. magiran.com/p2099953
Rezvan Khani; Mansoureh Bahrami Pour; Ahmad Abedi. "The effectiveness of training the Successful Intelligence on Problem solving skills in Preschool Children", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 6, 3, 2020, 45-52. magiran.com/p2099953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال