ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید بیات بداقی، داود اکبری، حسن مسلمی نائینی، (1399). بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر شکل دهی قطعه مخروطی شکل در فرآیند شکل دهی چرخشی برشی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، 11-20. magiran.com/p2099961
Tohid Bayat Bodaghi, Davood Akbari , Hassan Moslemi Naeini, (2020). Numerical and experimental investigation of the effect of different parameters in shear spinning process of a conic sample, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), 11-20. magiran.com/p2099961
توحید بیات بداقی، داود اکبری، حسن مسلمی نائینی، بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر شکل دهی قطعه مخروطی شکل در فرآیند شکل دهی چرخشی برشی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(3): 11-20. magiran.com/p2099961
Tohid Bayat Bodaghi, Davood Akbari , Hassan Moslemi Naeini, Numerical and experimental investigation of the effect of different parameters in shear spinning process of a conic sample, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(3): 11-20. magiran.com/p2099961
توحید بیات بداقی، داود اکبری، حسن مسلمی نائینی، "بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر شکل دهی قطعه مخروطی شکل در فرآیند شکل دهی چرخشی برشی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 3 (1399): 11-20. magiran.com/p2099961
Tohid Bayat Bodaghi, Davood Akbari , Hassan Moslemi Naeini, "Numerical and experimental investigation of the effect of different parameters in shear spinning process of a conic sample", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.3 (2020): 11-20. magiran.com/p2099961
توحید بیات بداقی، داود اکبری، حسن مسلمی نائینی، (1399). 'بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر شکل دهی قطعه مخروطی شکل در فرآیند شکل دهی چرخشی برشی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، صص.11-20. magiran.com/p2099961
Tohid Bayat Bodaghi, Davood Akbari , Hassan Moslemi Naeini, (2020). 'Numerical and experimental investigation of the effect of different parameters in shear spinning process of a conic sample', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), pp.11-20. magiran.com/p2099961
توحید بیات بداقی؛ داود اکبری؛ حسن مسلمی نائینی. "بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر شکل دهی قطعه مخروطی شکل در فرآیند شکل دهی چرخشی برشی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،3 ، 1399، 11-20. magiran.com/p2099961
Tohid Bayat Bodaghi; Davood Akbari ; Hassan Moslemi Naeini. "Numerical and experimental investigation of the effect of different parameters in shear spinning process of a conic sample", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 3, 2020, 11-20. magiran.com/p2099961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال