ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مریم میرفلاح نصیری، علی باستی، رامین هاشمی، ابوالفضل درویزه، (1399). تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل دهی آلومینیوم AA3104، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، 21-30. magiran.com/p2099962
Seyedeh Maryam Mirfalah Nasiri, Ali Basti , Ramin Hashemi, Aboulfazl Darvizeh, (2020). Theoretical analysis of the temperature and strain rate effects on the forming limit diagram of AA3104, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), 21-30. magiran.com/p2099962
سیده مریم میرفلاح نصیری، علی باستی، رامین هاشمی، ابوالفضل درویزه، تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل دهی آلومینیوم AA3104. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(3): 21-30. magiran.com/p2099962
Seyedeh Maryam Mirfalah Nasiri, Ali Basti , Ramin Hashemi, Aboulfazl Darvizeh, Theoretical analysis of the temperature and strain rate effects on the forming limit diagram of AA3104, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(3): 21-30. magiran.com/p2099962
سیده مریم میرفلاح نصیری، علی باستی، رامین هاشمی، ابوالفضل درویزه، "تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل دهی آلومینیوم AA3104"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 3 (1399): 21-30. magiran.com/p2099962
Seyedeh Maryam Mirfalah Nasiri, Ali Basti , Ramin Hashemi, Aboulfazl Darvizeh, "Theoretical analysis of the temperature and strain rate effects on the forming limit diagram of AA3104", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.3 (2020): 21-30. magiran.com/p2099962
سیده مریم میرفلاح نصیری، علی باستی، رامین هاشمی، ابوالفضل درویزه، (1399). 'تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل دهی آلومینیوم AA3104'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، صص.21-30. magiran.com/p2099962
Seyedeh Maryam Mirfalah Nasiri, Ali Basti , Ramin Hashemi, Aboulfazl Darvizeh, (2020). 'Theoretical analysis of the temperature and strain rate effects on the forming limit diagram of AA3104', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), pp.21-30. magiran.com/p2099962
سیده مریم میرفلاح نصیری؛ علی باستی؛ رامین هاشمی؛ ابوالفضل درویزه. "تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل دهی آلومینیوم AA3104". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،3 ، 1399، 21-30. magiran.com/p2099962
Seyedeh Maryam Mirfalah Nasiri; Ali Basti ; Ramin Hashemi; Aboulfazl Darvizeh. "Theoretical analysis of the temperature and strain rate effects on the forming limit diagram of AA3104", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 3, 2020, 21-30. magiran.com/p2099962
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال