ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طاهری آهنگر، محمد بخشی جویباری، سید جمال حسینی پور، حمید گرجی، (1399). مطالعه تجربی و شبیهسازی اجزای محدود برای تعیین پنجره شکلدهی لوله های آلومینیومی 6063-O در فرآیند هیدروفرمینگ گرم، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، 31-40. magiran.com/p2099963
Ali Taheri Ahangar, Mohammad Bakhshi Jooybari , Seyed Jamal Hosseinipour, Hamid Gorji, (2020). Experimental study and finite element simulation for determining the forming window of 6063-O aluminum tube in warm hydroforming process, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), 31-40. magiran.com/p2099963
علی طاهری آهنگر، محمد بخشی جویباری، سید جمال حسینی پور، حمید گرجی، مطالعه تجربی و شبیهسازی اجزای محدود برای تعیین پنجره شکلدهی لوله های آلومینیومی 6063-O در فرآیند هیدروفرمینگ گرم. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(3): 31-40. magiran.com/p2099963
Ali Taheri Ahangar, Mohammad Bakhshi Jooybari , Seyed Jamal Hosseinipour, Hamid Gorji, Experimental study and finite element simulation for determining the forming window of 6063-O aluminum tube in warm hydroforming process, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(3): 31-40. magiran.com/p2099963
علی طاهری آهنگر، محمد بخشی جویباری، سید جمال حسینی پور، حمید گرجی، "مطالعه تجربی و شبیهسازی اجزای محدود برای تعیین پنجره شکلدهی لوله های آلومینیومی 6063-O در فرآیند هیدروفرمینگ گرم"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 3 (1399): 31-40. magiran.com/p2099963
Ali Taheri Ahangar, Mohammad Bakhshi Jooybari , Seyed Jamal Hosseinipour, Hamid Gorji, "Experimental study and finite element simulation for determining the forming window of 6063-O aluminum tube in warm hydroforming process", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.3 (2020): 31-40. magiran.com/p2099963
علی طاهری آهنگر، محمد بخشی جویباری، سید جمال حسینی پور، حمید گرجی، (1399). 'مطالعه تجربی و شبیهسازی اجزای محدود برای تعیین پنجره شکلدهی لوله های آلومینیومی 6063-O در فرآیند هیدروفرمینگ گرم'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، صص.31-40. magiran.com/p2099963
Ali Taheri Ahangar, Mohammad Bakhshi Jooybari , Seyed Jamal Hosseinipour, Hamid Gorji, (2020). 'Experimental study and finite element simulation for determining the forming window of 6063-O aluminum tube in warm hydroforming process', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), pp.31-40. magiran.com/p2099963
علی طاهری آهنگر؛ محمد بخشی جویباری؛ سید جمال حسینی پور؛ حمید گرجی. "مطالعه تجربی و شبیهسازی اجزای محدود برای تعیین پنجره شکلدهی لوله های آلومینیومی 6063-O در فرآیند هیدروفرمینگ گرم". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،3 ، 1399، 31-40. magiran.com/p2099963
Ali Taheri Ahangar; Mohammad Bakhshi Jooybari ; Seyed Jamal Hosseinipour; Hamid Gorji. "Experimental study and finite element simulation for determining the forming window of 6063-O aluminum tube in warm hydroforming process", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 3, 2020, 31-40. magiran.com/p2099963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال