ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر قیاسوند، سوران حسنی فرد، (1399). شبیه سازی عددی جوشکاری لیزری، بررسی تنش پسماند و توزیع دما در اتصال روی هم آلیاژهای آلومینیومی AA6061 وAA5086 در ضخامت های متفاوت، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، 41-50. magiran.com/p2099964
Amir Ghiasvand , Soran Hassanifard, (2020). Numerical Simulation of Laser Welding and Evaluation of Residual Stress and Temperature Distribution in Lap Joint of AA6061 and AA5086 Aluminum Alloys in Different Thicknesses, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), 41-50. magiran.com/p2099964
امیر قیاسوند، سوران حسنی فرد، شبیه سازی عددی جوشکاری لیزری، بررسی تنش پسماند و توزیع دما در اتصال روی هم آلیاژهای آلومینیومی AA6061 وAA5086 در ضخامت های متفاوت. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(3): 41-50. magiran.com/p2099964
Amir Ghiasvand , Soran Hassanifard, Numerical Simulation of Laser Welding and Evaluation of Residual Stress and Temperature Distribution in Lap Joint of AA6061 and AA5086 Aluminum Alloys in Different Thicknesses, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(3): 41-50. magiran.com/p2099964
امیر قیاسوند، سوران حسنی فرد، "شبیه سازی عددی جوشکاری لیزری، بررسی تنش پسماند و توزیع دما در اتصال روی هم آلیاژهای آلومینیومی AA6061 وAA5086 در ضخامت های متفاوت"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 3 (1399): 41-50. magiran.com/p2099964
Amir Ghiasvand , Soran Hassanifard, "Numerical Simulation of Laser Welding and Evaluation of Residual Stress and Temperature Distribution in Lap Joint of AA6061 and AA5086 Aluminum Alloys in Different Thicknesses", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.3 (2020): 41-50. magiran.com/p2099964
امیر قیاسوند، سوران حسنی فرد، (1399). 'شبیه سازی عددی جوشکاری لیزری، بررسی تنش پسماند و توزیع دما در اتصال روی هم آلیاژهای آلومینیومی AA6061 وAA5086 در ضخامت های متفاوت'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، صص.41-50. magiran.com/p2099964
Amir Ghiasvand , Soran Hassanifard, (2020). 'Numerical Simulation of Laser Welding and Evaluation of Residual Stress and Temperature Distribution in Lap Joint of AA6061 and AA5086 Aluminum Alloys in Different Thicknesses', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), pp.41-50. magiran.com/p2099964
امیر قیاسوند؛ سوران حسنی فرد. "شبیه سازی عددی جوشکاری لیزری، بررسی تنش پسماند و توزیع دما در اتصال روی هم آلیاژهای آلومینیومی AA6061 وAA5086 در ضخامت های متفاوت". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،3 ، 1399، 41-50. magiran.com/p2099964
Amir Ghiasvand ; Soran Hassanifard. "Numerical Simulation of Laser Welding and Evaluation of Residual Stress and Temperature Distribution in Lap Joint of AA6061 and AA5086 Aluminum Alloys in Different Thicknesses", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 3, 2020, 41-50. magiran.com/p2099964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال