ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تورج عزیززاده، میرسعید صفی زاده، (1399). بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، 61-70. magiran.com/p2099966
Turaj Azizzadeh, Mir Saeed Safizadeh , (2020). Study on the Influence of Spacing of the Nearby Corrosion Defects on MFL Signals, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), 61-70. magiran.com/p2099966
تورج عزیززاده، میرسعید صفی زاده، بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(3): 61-70. magiran.com/p2099966
Turaj Azizzadeh, Mir Saeed Safizadeh , Study on the Influence of Spacing of the Nearby Corrosion Defects on MFL Signals, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(3): 61-70. magiran.com/p2099966
تورج عزیززاده، میرسعید صفی زاده، "بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 3 (1399): 61-70. magiran.com/p2099966
Turaj Azizzadeh, Mir Saeed Safizadeh , "Study on the Influence of Spacing of the Nearby Corrosion Defects on MFL Signals", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.3 (2020): 61-70. magiran.com/p2099966
تورج عزیززاده، میرسعید صفی زاده، (1399). 'بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، صص.61-70. magiran.com/p2099966
Turaj Azizzadeh, Mir Saeed Safizadeh , (2020). 'Study on the Influence of Spacing of the Nearby Corrosion Defects on MFL Signals', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), pp.61-70. magiran.com/p2099966
تورج عزیززاده؛ میرسعید صفی زاده. "بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،3 ، 1399، 61-70. magiran.com/p2099966
Turaj Azizzadeh; Mir Saeed Safizadeh . "Study on the Influence of Spacing of the Nearby Corrosion Defects on MFL Signals", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 3, 2020, 61-70. magiran.com/p2099966
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال