ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی عیوضی باقری، حمید گرجی، محمدرضا شبگرد، سلمان نوروزی، (1399). بررسی مقایسه ای تاثیر ارتعاشات التراسونیک بر روی خواص سطحی آلومینیوم در آلیاژسازی سطحی به روش تخلیه الکتریکی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، 91-100. magiran.com/p2099969
Hadi Eivazi Bagheri, Hamid Gorji , Mohammad Reza Shabgard, Salman Nourouzi, (2020). A Comparative Study on the Effect of Ultrasonic Vibration on Aluminum Surface Properties in Electrical Discharge Alloying, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), 91-100. magiran.com/p2099969
هادی عیوضی باقری، حمید گرجی، محمدرضا شبگرد، سلمان نوروزی، بررسی مقایسه ای تاثیر ارتعاشات التراسونیک بر روی خواص سطحی آلومینیوم در آلیاژسازی سطحی به روش تخلیه الکتریکی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(3): 91-100. magiran.com/p2099969
Hadi Eivazi Bagheri, Hamid Gorji , Mohammad Reza Shabgard, Salman Nourouzi, A Comparative Study on the Effect of Ultrasonic Vibration on Aluminum Surface Properties in Electrical Discharge Alloying, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(3): 91-100. magiran.com/p2099969
هادی عیوضی باقری، حمید گرجی، محمدرضا شبگرد، سلمان نوروزی، "بررسی مقایسه ای تاثیر ارتعاشات التراسونیک بر روی خواص سطحی آلومینیوم در آلیاژسازی سطحی به روش تخلیه الکتریکی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 3 (1399): 91-100. magiran.com/p2099969
Hadi Eivazi Bagheri, Hamid Gorji , Mohammad Reza Shabgard, Salman Nourouzi, "A Comparative Study on the Effect of Ultrasonic Vibration on Aluminum Surface Properties in Electrical Discharge Alloying", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.3 (2020): 91-100. magiran.com/p2099969
هادی عیوضی باقری، حمید گرجی، محمدرضا شبگرد، سلمان نوروزی، (1399). 'بررسی مقایسه ای تاثیر ارتعاشات التراسونیک بر روی خواص سطحی آلومینیوم در آلیاژسازی سطحی به روش تخلیه الکتریکی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(3)، صص.91-100. magiran.com/p2099969
Hadi Eivazi Bagheri, Hamid Gorji , Mohammad Reza Shabgard, Salman Nourouzi, (2020). 'A Comparative Study on the Effect of Ultrasonic Vibration on Aluminum Surface Properties in Electrical Discharge Alloying', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(3), pp.91-100. magiran.com/p2099969
هادی عیوضی باقری؛ حمید گرجی؛ محمدرضا شبگرد؛ سلمان نوروزی. "بررسی مقایسه ای تاثیر ارتعاشات التراسونیک بر روی خواص سطحی آلومینیوم در آلیاژسازی سطحی به روش تخلیه الکتریکی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،3 ، 1399، 91-100. magiran.com/p2099969
Hadi Eivazi Bagheri; Hamid Gorji ; Mohammad Reza Shabgard; Salman Nourouzi. "A Comparative Study on the Effect of Ultrasonic Vibration on Aluminum Surface Properties in Electrical Discharge Alloying", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 3, 2020, 91-100. magiran.com/p2099969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال