ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا یوسفی، مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی، (1398). تحلیل فضایی تاثیر ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، 655-676. magiran.com/p2099977
Samira Yousefi, Mojtaba Rafieian , Ali Akbar Taghvaea, (2019). Spatial Analysis of the Effect of Economic and Physical Components from the Urban Planning Perspective on Trials of the City of Qazvin on Violations of Construction, Geographical Urban Planning Research, 7(4), 655-676. magiran.com/p2099977
سمیرا یوسفی، مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی، تحلیل فضایی تاثیر ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1398؛ 7(4): 655-676. magiran.com/p2099977
Samira Yousefi, Mojtaba Rafieian , Ali Akbar Taghvaea, Spatial Analysis of the Effect of Economic and Physical Components from the Urban Planning Perspective on Trials of the City of Qazvin on Violations of Construction, Geographical Urban Planning Research, 2019; 7(4): 655-676. magiran.com/p2099977
سمیرا یوسفی، مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی، "تحلیل فضایی تاثیر ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 7، شماره 4 (1398): 655-676. magiran.com/p2099977
Samira Yousefi, Mojtaba Rafieian , Ali Akbar Taghvaea, "Spatial Analysis of the Effect of Economic and Physical Components from the Urban Planning Perspective on Trials of the City of Qazvin on Violations of Construction", Geographical Urban Planning Research 7, no.4 (2019): 655-676. magiran.com/p2099977
سمیرا یوسفی، مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی، (1398). 'تحلیل فضایی تاثیر ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، صص.655-676. magiran.com/p2099977
Samira Yousefi, Mojtaba Rafieian , Ali Akbar Taghvaea, (2019). 'Spatial Analysis of the Effect of Economic and Physical Components from the Urban Planning Perspective on Trials of the City of Qazvin on Violations of Construction', Geographical Urban Planning Research, 7(4), pp.655-676. magiran.com/p2099977
سمیرا یوسفی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی. "تحلیل فضایی تاثیر ظرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7 ،4 ، 1398، 655-676. magiran.com/p2099977
Samira Yousefi; Mojtaba Rafieian ; Ali Akbar Taghvaea. "Spatial Analysis of the Effect of Economic and Physical Components from the Urban Planning Perspective on Trials of the City of Qazvin on Violations of Construction", Geographical Urban Planning Research, 7, 4, 2019, 655-676. magiran.com/p2099977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال