ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید احمد حسینی، ایلیا لعلی نیت، سعید حیدری نیا، (1398). تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، 743-762. magiran.com/p2099981
Seyed Ahmad Hosseini , Ilia Laali Niat, Saeed Heidarinia, (2019). Analysis the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance, Geographical Urban Planning Research, 7(4), 743-762. magiran.com/p2099981
سید احمد حسینی، ایلیا لعلی نیت، سعید حیدری نیا، تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1398؛ 7(4): 743-762. magiran.com/p2099981
Seyed Ahmad Hosseini , Ilia Laali Niat, Saeed Heidarinia, Analysis the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance, Geographical Urban Planning Research, 2019; 7(4): 743-762. magiran.com/p2099981
سید احمد حسینی، ایلیا لعلی نیت، سعید حیدری نیا، "تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 7، شماره 4 (1398): 743-762. magiran.com/p2099981
Seyed Ahmad Hosseini , Ilia Laali Niat, Saeed Heidarinia, "Analysis the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance", Geographical Urban Planning Research 7, no.4 (2019): 743-762. magiran.com/p2099981
سید احمد حسینی، ایلیا لعلی نیت، سعید حیدری نیا، (1398). 'تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، صص.743-762. magiran.com/p2099981
Seyed Ahmad Hosseini , Ilia Laali Niat, Saeed Heidarinia, (2019). 'Analysis the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance', Geographical Urban Planning Research, 7(4), pp.743-762. magiran.com/p2099981
سید احمد حسینی؛ ایلیا لعلی نیت؛ سعید حیدری نیا. "تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7 ،4 ، 1398، 743-762. magiran.com/p2099981
Seyed Ahmad Hosseini ; Ilia Laali Niat; Saeed Heidarinia. "Analysis the Pattern of Urban Smart Management, a New Way to Improve Urban Governance", Geographical Urban Planning Research, 7, 4, 2019, 743-762. magiran.com/p2099981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال