ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول حیدری سورشجانی، ابوالفضل دهقان جزی، (1398). تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، 763-784. magiran.com/p2099982
Rasoul Heidari , Abolfazl Dehghan, (2019). Spatial Analysis and location of Urban Tourism Facility Using Fuzzy Logic (Case study of tourism residences in Isfahan city), Geographical Urban Planning Research, 7(4), 763-784. magiran.com/p2099982
رسول حیدری سورشجانی، ابوالفضل دهقان جزی، تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان). فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1398؛ 7(4): 763-784. magiran.com/p2099982
Rasoul Heidari , Abolfazl Dehghan, Spatial Analysis and location of Urban Tourism Facility Using Fuzzy Logic (Case study of tourism residences in Isfahan city), Geographical Urban Planning Research, 2019; 7(4): 763-784. magiran.com/p2099982
رسول حیدری سورشجانی، ابوالفضل دهقان جزی، "تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان)"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 7، شماره 4 (1398): 763-784. magiran.com/p2099982
Rasoul Heidari , Abolfazl Dehghan, "Spatial Analysis and location of Urban Tourism Facility Using Fuzzy Logic (Case study of tourism residences in Isfahan city)", Geographical Urban Planning Research 7, no.4 (2019): 763-784. magiran.com/p2099982
رسول حیدری سورشجانی، ابوالفضل دهقان جزی، (1398). 'تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان)'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، صص.763-784. magiran.com/p2099982
Rasoul Heidari , Abolfazl Dehghan, (2019). 'Spatial Analysis and location of Urban Tourism Facility Using Fuzzy Logic (Case study of tourism residences in Isfahan city)', Geographical Urban Planning Research, 7(4), pp.763-784. magiran.com/p2099982
رسول حیدری سورشجانی؛ ابوالفضل دهقان جزی. "تحلیل فضایی و جانمایی خدمات گردشگری شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان)". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7 ،4 ، 1398، 763-784. magiran.com/p2099982
Rasoul Heidari ; Abolfazl Dehghan. "Spatial Analysis and location of Urban Tourism Facility Using Fuzzy Logic (Case study of tourism residences in Isfahan city)", Geographical Urban Planning Research, 7, 4, 2019, 763-784. magiran.com/p2099982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال