ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، امید سعیدی، (1398). تحلیل جغرافیایی موانع روان شناختی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در کلانشهر اهواز، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، 807-836. magiran.com/p2099984
Majid Goodarzi , Mohammad Ali Firoozi, Omid Saeidi, (2019). Geographical Analysis of Psychological Barriers to Not Using of Public Transport in Ahvaz Metropolis, Geographical Urban Planning Research, 7(4), 807-836. magiran.com/p2099984
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، امید سعیدی، تحلیل جغرافیایی موانع روان شناختی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در کلانشهر اهواز. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1398؛ 7(4): 807-836. magiran.com/p2099984
Majid Goodarzi , Mohammad Ali Firoozi, Omid Saeidi, Geographical Analysis of Psychological Barriers to Not Using of Public Transport in Ahvaz Metropolis, Geographical Urban Planning Research, 2019; 7(4): 807-836. magiran.com/p2099984
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، امید سعیدی، "تحلیل جغرافیایی موانع روان شناختی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در کلانشهر اهواز"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 7، شماره 4 (1398): 807-836. magiran.com/p2099984
Majid Goodarzi , Mohammad Ali Firoozi, Omid Saeidi, "Geographical Analysis of Psychological Barriers to Not Using of Public Transport in Ahvaz Metropolis", Geographical Urban Planning Research 7, no.4 (2019): 807-836. magiran.com/p2099984
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، امید سعیدی، (1398). 'تحلیل جغرافیایی موانع روان شناختی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در کلانشهر اهواز'، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7(4)، صص.807-836. magiran.com/p2099984
Majid Goodarzi , Mohammad Ali Firoozi, Omid Saeidi, (2019). 'Geographical Analysis of Psychological Barriers to Not Using of Public Transport in Ahvaz Metropolis', Geographical Urban Planning Research, 7(4), pp.807-836. magiran.com/p2099984
مجید گودرزی؛ محمدعلی فیروزی؛ امید سعیدی. "تحلیل جغرافیایی موانع روان شناختی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در کلانشهر اهواز". فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 7 ،4 ، 1398، 807-836. magiran.com/p2099984
Majid Goodarzi ; Mohammad Ali Firoozi; Omid Saeidi. "Geographical Analysis of Psychological Barriers to Not Using of Public Transport in Ahvaz Metropolis", Geographical Urban Planning Research, 7, 4, 2019, 807-836. magiran.com/p2099984
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال