ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی میرزایی، حبیب صبوری خسروشاهی، روزا کرم پور، (1398). بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان ایلام، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(6)، 14-22. magiran.com/p2100074
Ali Mirzaie, Habib Sabori Khosroshahi Habib, Roza Karampour, (2020). The Association between General Health and EmotionalDivorce in the Clients Referring to Family Counseling Centers in Ilam City, Ilam University of Medical Science, 27(6), 14-22. magiran.com/p2100074
علی میرزایی، حبیب صبوری خسروشاهی، روزا کرم پور، بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان ایلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(6): 14-22. magiran.com/p2100074
Ali Mirzaie, Habib Sabori Khosroshahi Habib, Roza Karampour, The Association between General Health and EmotionalDivorce in the Clients Referring to Family Counseling Centers in Ilam City, Ilam University of Medical Science, 2020; 27(6): 14-22. magiran.com/p2100074
علی میرزایی، حبیب صبوری خسروشاهی، روزا کرم پور، "بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان ایلام"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 6 (1398): 14-22. magiran.com/p2100074
Ali Mirzaie, Habib Sabori Khosroshahi Habib, Roza Karampour, "The Association between General Health and EmotionalDivorce in the Clients Referring to Family Counseling Centers in Ilam City", Ilam University of Medical Science 27, no.6 (2020): 14-22. magiran.com/p2100074
علی میرزایی، حبیب صبوری خسروشاهی، روزا کرم پور، (1398). 'بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان ایلام'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(6)، صص.14-22. magiran.com/p2100074
Ali Mirzaie, Habib Sabori Khosroshahi Habib, Roza Karampour, (2020). 'The Association between General Health and EmotionalDivorce in the Clients Referring to Family Counseling Centers in Ilam City', Ilam University of Medical Science, 27(6), pp.14-22. magiran.com/p2100074
علی میرزایی؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ روزا کرم پور. "بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان ایلام". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،6 ، 1398، 14-22. magiran.com/p2100074
Ali Mirzaie; Habib Sabori Khosroshahi Habib; Roza Karampour. "The Association between General Health and EmotionalDivorce in the Clients Referring to Family Counseling Centers in Ilam City", Ilam University of Medical Science, 27, 6, 2020, 14-22. magiran.com/p2100074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال