ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مهاجرانی، آرزو رسولی زاده، (1398). اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته pulegium L.) Mentha)، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(6)، 74-88. magiran.com/p2100080
Maryam Mohadjerani, Arezo Rasolizadeh, (2020). Evaluation of Kinetic Parameters of Acetylcholinesterase from the Bovine Brain and its Inhibitionwith Mentha pulegium L. Extract, Ilam University of Medical Science, 27(6), 74-88. magiran.com/p2100080
مریم مهاجرانی، آرزو رسولی زاده، اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته pulegium L.) Mentha). مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(6): 74-88. magiran.com/p2100080
Maryam Mohadjerani, Arezo Rasolizadeh, Evaluation of Kinetic Parameters of Acetylcholinesterase from the Bovine Brain and its Inhibitionwith Mentha pulegium L. Extract, Ilam University of Medical Science, 2020; 27(6): 74-88. magiran.com/p2100080
مریم مهاجرانی، آرزو رسولی زاده، "اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته pulegium L.) Mentha)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 6 (1398): 74-88. magiran.com/p2100080
Maryam Mohadjerani, Arezo Rasolizadeh, "Evaluation of Kinetic Parameters of Acetylcholinesterase from the Bovine Brain and its Inhibitionwith Mentha pulegium L. Extract", Ilam University of Medical Science 27, no.6 (2020): 74-88. magiran.com/p2100080
مریم مهاجرانی، آرزو رسولی زاده، (1398). 'اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته pulegium L.) Mentha)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(6)، صص.74-88. magiran.com/p2100080
Maryam Mohadjerani, Arezo Rasolizadeh, (2020). 'Evaluation of Kinetic Parameters of Acetylcholinesterase from the Bovine Brain and its Inhibitionwith Mentha pulegium L. Extract', Ilam University of Medical Science, 27(6), pp.74-88. magiran.com/p2100080
مریم مهاجرانی؛ آرزو رسولی زاده. "اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته pulegium L.) Mentha)". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،6 ، 1398، 74-88. magiran.com/p2100080
Maryam Mohadjerani; Arezo Rasolizadeh. "Evaluation of Kinetic Parameters of Acetylcholinesterase from the Bovine Brain and its Inhibitionwith Mentha pulegium L. Extract", Ilam University of Medical Science, 27, 6, 2020, 74-88. magiran.com/p2100080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال