ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علوی سینی، احمد احمدپور جلگه، محمد بهروزه، مجید سلطانی، (1399). بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(1)، 59-73. magiran.com/p2100085
Seid Mohammad Alavi Siney , Ahmad Ahmadpour Jolgeh, Mohammad Behroozeh, Majid Soltani, (2020). Evaluation of planting date and corm weight effects on flower, stigma and doughter corms characters of saffron(Crocus sativus L.) under South Kerman climatic conditions, Saffron Agronomy and Technology, 8(1), 59-73. magiran.com/p2100085
سید محمد علوی سینی، احمد احمدپور جلگه، محمد بهروزه، مجید سلطانی، بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1399؛ 8(1): 59-73. magiran.com/p2100085
Seid Mohammad Alavi Siney , Ahmad Ahmadpour Jolgeh, Mohammad Behroozeh, Majid Soltani, Evaluation of planting date and corm weight effects on flower, stigma and doughter corms characters of saffron(Crocus sativus L.) under South Kerman climatic conditions, Saffron Agronomy and Technology, 2020; 8(1): 59-73. magiran.com/p2100085
سید محمد علوی سینی، احمد احمدپور جلگه، محمد بهروزه، مجید سلطانی، "بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 8، شماره 1 (1399): 59-73. magiran.com/p2100085
Seid Mohammad Alavi Siney , Ahmad Ahmadpour Jolgeh, Mohammad Behroozeh, Majid Soltani, "Evaluation of planting date and corm weight effects on flower, stigma and doughter corms characters of saffron(Crocus sativus L.) under South Kerman climatic conditions", Saffron Agronomy and Technology 8, no.1 (2020): 59-73. magiran.com/p2100085
سید محمد علوی سینی، احمد احمدپور جلگه، محمد بهروزه، مجید سلطانی، (1399). 'بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(1)، صص.59-73. magiran.com/p2100085
Seid Mohammad Alavi Siney , Ahmad Ahmadpour Jolgeh, Mohammad Behroozeh, Majid Soltani, (2020). 'Evaluation of planting date and corm weight effects on flower, stigma and doughter corms characters of saffron(Crocus sativus L.) under South Kerman climatic conditions', Saffron Agronomy and Technology, 8(1), pp.59-73. magiran.com/p2100085
سید محمد علوی سینی؛ احمد احمدپور جلگه؛ محمد بهروزه؛ مجید سلطانی. "بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L) در شرایط اقلیمی جنوب کرمان". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8 ،1 ، 1399، 59-73. magiran.com/p2100085
Seid Mohammad Alavi Siney ; Ahmad Ahmadpour Jolgeh; Mohammad Behroozeh; Majid Soltani. "Evaluation of planting date and corm weight effects on flower, stigma and doughter corms characters of saffron(Crocus sativus L.) under South Kerman climatic conditions", Saffron Agronomy and Technology, 8, 1, 2020, 59-73. magiran.com/p2100085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال