ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فیضی، علی حسینی، حسین صحابی، رامین نظریان، (1399). واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(1)، 75-88. magiran.com/p2100086
Hassan Feizi , Ali Hosseini, Hossein Sahabi, Ramin Nazarian, (2020). Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer, Saffron Agronomy and Technology, 8(1), 75-88. magiran.com/p2100086
حسن فیضی، علی حسینی، حسین صحابی، رامین نظریان، واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1399؛ 8(1): 75-88. magiran.com/p2100086
Hassan Feizi , Ali Hosseini, Hossein Sahabi, Ramin Nazarian, Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer, Saffron Agronomy and Technology, 2020; 8(1): 75-88. magiran.com/p2100086
حسن فیضی، علی حسینی، حسین صحابی، رامین نظریان، "واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 8، شماره 1 (1399): 75-88. magiran.com/p2100086
Hassan Feizi , Ali Hosseini, Hossein Sahabi, Ramin Nazarian, "Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer", Saffron Agronomy and Technology 8, no.1 (2020): 75-88. magiran.com/p2100086
حسن فیضی، علی حسینی، حسین صحابی، رامین نظریان، (1399). 'واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8(1)، صص.75-88. magiran.com/p2100086
Hassan Feizi , Ali Hosseini, Hossein Sahabi, Ramin Nazarian, (2020). 'Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer', Saffron Agronomy and Technology, 8(1), pp.75-88. magiran.com/p2100086
حسن فیضی؛ علی حسینی؛ حسین صحابی؛ رامین نظریان. "واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 8 ،1 ، 1399، 75-88. magiran.com/p2100086
Hassan Feizi ; Ali Hosseini; Hossein Sahabi; Ramin Nazarian. "Response of flower and corm yield of saffron (Crocus sativus L.) to nanobiologic fertilizer application in comparison to current cow manure and chemical fertilizer", Saffron Agronomy and Technology, 8, 1, 2020, 75-88. magiran.com/p2100086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال