ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن شفوی مقدم، محمد تحصیلدوست، زهرا زمردیان، (1398). بررسی کارایی شاخص های نور روز در ارزیابی کیفیت آسایش بصری کاربران (مطالعه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران)، نشریه مطالعات معماری ایران، 8(16)، 205-228. magiran.com/p2100167
Nastaran Shafavi Moqaddam, Mohammad Tahsil Doust, Zahra Zomorrodiyan, (2020). Evaluating the Effectiveness of Daylight Performance Metrics in Predicting Visual Comfort Case Study: Educational Architecture Design Studios in Tehran, Journal of Iranian Architecture Studies, 8(16), 205-228. magiran.com/p2100167
نسترن شفوی مقدم، محمد تحصیلدوست، زهرا زمردیان، بررسی کارایی شاخص های نور روز در ارزیابی کیفیت آسایش بصری کاربران (مطالعه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران). نشریه مطالعات معماری ایران، 1398؛ 8(16): 205-228. magiran.com/p2100167
Nastaran Shafavi Moqaddam, Mohammad Tahsil Doust, Zahra Zomorrodiyan, Evaluating the Effectiveness of Daylight Performance Metrics in Predicting Visual Comfort Case Study: Educational Architecture Design Studios in Tehran, Journal of Iranian Architecture Studies, 2020; 8(16): 205-228. magiran.com/p2100167
نسترن شفوی مقدم، محمد تحصیلدوست، زهرا زمردیان، "بررسی کارایی شاخص های نور روز در ارزیابی کیفیت آسایش بصری کاربران (مطالعه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران)"، نشریه مطالعات معماری ایران 8، شماره 16 (1398): 205-228. magiran.com/p2100167
Nastaran Shafavi Moqaddam, Mohammad Tahsil Doust, Zahra Zomorrodiyan, "Evaluating the Effectiveness of Daylight Performance Metrics in Predicting Visual Comfort Case Study: Educational Architecture Design Studios in Tehran", Journal of Iranian Architecture Studies 8, no.16 (2020): 205-228. magiran.com/p2100167
نسترن شفوی مقدم، محمد تحصیلدوست، زهرا زمردیان، (1398). 'بررسی کارایی شاخص های نور روز در ارزیابی کیفیت آسایش بصری کاربران (مطالعه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران)'، نشریه مطالعات معماری ایران، 8(16)، صص.205-228. magiran.com/p2100167
Nastaran Shafavi Moqaddam, Mohammad Tahsil Doust, Zahra Zomorrodiyan, (2020). 'Evaluating the Effectiveness of Daylight Performance Metrics in Predicting Visual Comfort Case Study: Educational Architecture Design Studios in Tehran', Journal of Iranian Architecture Studies, 8(16), pp.205-228. magiran.com/p2100167
نسترن شفوی مقدم؛ محمد تحصیلدوست؛ زهرا زمردیان. "بررسی کارایی شاخص های نور روز در ارزیابی کیفیت آسایش بصری کاربران (مطالعه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران)". نشریه مطالعات معماری ایران، 8 ،16 ، 1398، 205-228. magiran.com/p2100167
Nastaran Shafavi Moqaddam; Mohammad Tahsil Doust; Zahra Zomorrodiyan. "Evaluating the Effectiveness of Daylight Performance Metrics in Predicting Visual Comfort Case Study: Educational Architecture Design Studios in Tehran", Journal of Iranian Architecture Studies, 8, 16, 2020, 205-228. magiran.com/p2100167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال