ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا رضوی زاده، (1398). اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه های گوجه در شرایط این ویترو، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(3)، 22-38. magiran.com/p2100388
Roya Razavizadeh , (2019). The effect of silver nanoparticles on the antioxidant capacity and total soluble protein pattern in tomato seedlings under in vitro culture, Journal of Applied Biology, 32(3), 22-38. magiran.com/p2100388
رویا رضوی زاده، اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه های گوجه در شرایط این ویترو. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1398؛ 32(3): 22-38. magiran.com/p2100388
Roya Razavizadeh , The effect of silver nanoparticles on the antioxidant capacity and total soluble protein pattern in tomato seedlings under in vitro culture, Journal of Applied Biology, 2019; 32(3): 22-38. magiran.com/p2100388
رویا رضوی زاده، "اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه های گوجه در شرایط این ویترو"، نشریه زیست شناسی کاربردی 32، شماره 3 (1398): 22-38. magiran.com/p2100388
Roya Razavizadeh , "The effect of silver nanoparticles on the antioxidant capacity and total soluble protein pattern in tomato seedlings under in vitro culture", Journal of Applied Biology 32, no.3 (2019): 22-38. magiran.com/p2100388
رویا رضوی زاده، (1398). 'اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه های گوجه در شرایط این ویترو'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(3)، صص.22-38. magiran.com/p2100388
Roya Razavizadeh , (2019). 'The effect of silver nanoparticles on the antioxidant capacity and total soluble protein pattern in tomato seedlings under in vitro culture', Journal of Applied Biology, 32(3), pp.22-38. magiran.com/p2100388
رویا رضوی زاده. "اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه های گوجه در شرایط این ویترو". نشریه زیست شناسی کاربردی، 32 ،3 ، 1398، 22-38. magiran.com/p2100388
Roya Razavizadeh . "The effect of silver nanoparticles on the antioxidant capacity and total soluble protein pattern in tomato seedlings under in vitro culture", Journal of Applied Biology, 32, 3, 2019, 22-38. magiran.com/p2100388
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال