ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا کریم، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، (1398). تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(3)، 83-103. magiran.com/p2100392
Mohamad Reza Karim, Hossein Sabori , Ahmad Reza Dadras, (2019). Association analysis of genes controlling morphological traits in rice using ISSR markers in flooding and drought condition, Journal of Applied Biology, 32(3), 83-103. magiran.com/p2100392
محمدرضا کریم، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1398؛ 32(3): 83-103. magiran.com/p2100392
Mohamad Reza Karim, Hossein Sabori , Ahmad Reza Dadras, Association analysis of genes controlling morphological traits in rice using ISSR markers in flooding and drought condition, Journal of Applied Biology, 2019; 32(3): 83-103. magiran.com/p2100392
محمدرضا کریم، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، "تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی"، نشریه زیست شناسی کاربردی 32، شماره 3 (1398): 83-103. magiran.com/p2100392
Mohamad Reza Karim, Hossein Sabori , Ahmad Reza Dadras, "Association analysis of genes controlling morphological traits in rice using ISSR markers in flooding and drought condition", Journal of Applied Biology 32, no.3 (2019): 83-103. magiran.com/p2100392
محمدرضا کریم، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، (1398). 'تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(3)، صص.83-103. magiran.com/p2100392
Mohamad Reza Karim, Hossein Sabori , Ahmad Reza Dadras, (2019). 'Association analysis of genes controlling morphological traits in rice using ISSR markers in flooding and drought condition', Journal of Applied Biology, 32(3), pp.83-103. magiran.com/p2100392
محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس. "تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی". نشریه زیست شناسی کاربردی، 32 ،3 ، 1398، 83-103. magiran.com/p2100392
Mohamad Reza Karim; Hossein Sabori ; Ahmad Reza Dadras. "Association analysis of genes controlling morphological traits in rice using ISSR markers in flooding and drought condition", Journal of Applied Biology, 32, 3, 2019, 83-103. magiran.com/p2100392
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال