ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه شجاعی باغینی، صدیقه شجاعی باغینی، طاهره ناصری بوری آبادی، (1398). سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان، فصلنامه سواد سلامت، 4(4)، 64-69. magiran.com/p2100429
Mahdie Shojaei Baghini , Sedighe Shojaei Baghini, Tahereh Naseri Booriabadi, (2020). Health Literacy of Kerman Province Educational Staff, Journal of Health Literacy, 4(4), 64-69. magiran.com/p2100429
مهدیه شجاعی باغینی، صدیقه شجاعی باغینی، طاهره ناصری بوری آبادی، سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان. فصلنامه سواد سلامت، 1398؛ 4(4): 64-69. magiran.com/p2100429
Mahdie Shojaei Baghini , Sedighe Shojaei Baghini, Tahereh Naseri Booriabadi, Health Literacy of Kerman Province Educational Staff, Journal of Health Literacy, 2020; 4(4): 64-69. magiran.com/p2100429
مهدیه شجاعی باغینی، صدیقه شجاعی باغینی، طاهره ناصری بوری آبادی، "سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان"، فصلنامه سواد سلامت 4، شماره 4 (1398): 64-69. magiran.com/p2100429
Mahdie Shojaei Baghini , Sedighe Shojaei Baghini, Tahereh Naseri Booriabadi, "Health Literacy of Kerman Province Educational Staff", Journal of Health Literacy 4, no.4 (2020): 64-69. magiran.com/p2100429
مهدیه شجاعی باغینی، صدیقه شجاعی باغینی، طاهره ناصری بوری آبادی، (1398). 'سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان'، فصلنامه سواد سلامت، 4(4)، صص.64-69. magiran.com/p2100429
Mahdie Shojaei Baghini , Sedighe Shojaei Baghini, Tahereh Naseri Booriabadi, (2020). 'Health Literacy of Kerman Province Educational Staff', Journal of Health Literacy, 4(4), pp.64-69. magiran.com/p2100429
مهدیه شجاعی باغینی؛ صدیقه شجاعی باغینی؛ طاهره ناصری بوری آبادی. "سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان". فصلنامه سواد سلامت، 4 ،4 ، 1398، 64-69. magiran.com/p2100429
Mahdie Shojaei Baghini ; Sedighe Shojaei Baghini; Tahereh Naseri Booriabadi. "Health Literacy of Kerman Province Educational Staff", Journal of Health Literacy, 4, 4, 2020, 64-69. magiran.com/p2100429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال