ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی جوادمنش، زهرا موسوی، عباس تنهاییان، مرجان ازغندی، (1399). مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی پپتید تاناتین با دو اسانس دارچین و پونه کوهی بر روی ایزوله های باکتری های بیماری زای دامی، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(5)، 47-53. magiran.com/p2100496
Ali Javadmanesh , Zahra Mousavi, Abbas Tanhaeian, Marjan Azghandi, (2020). Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with cinnamon and oregano essential oils on some pathogenic bacteria, Veterinary Researches and Biological Products, 33(5), 47-53. magiran.com/p2100496
علی جوادمنش، زهرا موسوی، عباس تنهاییان، مرجان ازغندی، مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی پپتید تاناتین با دو اسانس دارچین و پونه کوهی بر روی ایزوله های باکتری های بیماری زای دامی. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1399؛ 33(5): 47-53. magiran.com/p2100496
Ali Javadmanesh , Zahra Mousavi, Abbas Tanhaeian, Marjan Azghandi, Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with cinnamon and oregano essential oils on some pathogenic bacteria, Veterinary Researches and Biological Products, 2020; 33(5): 47-53. magiran.com/p2100496
علی جوادمنش، زهرا موسوی، عباس تنهاییان، مرجان ازغندی، "مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی پپتید تاناتین با دو اسانس دارچین و پونه کوهی بر روی ایزوله های باکتری های بیماری زای دامی"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 33، شماره 5 (1399): 47-53. magiran.com/p2100496
Ali Javadmanesh , Zahra Mousavi, Abbas Tanhaeian, Marjan Azghandi, "Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with cinnamon and oregano essential oils on some pathogenic bacteria", Veterinary Researches and Biological Products 33, no.5 (2020): 47-53. magiran.com/p2100496
علی جوادمنش، زهرا موسوی، عباس تنهاییان، مرجان ازغندی، (1399). 'مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی پپتید تاناتین با دو اسانس دارچین و پونه کوهی بر روی ایزوله های باکتری های بیماری زای دامی'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(5)، صص.47-53. magiran.com/p2100496
Ali Javadmanesh , Zahra Mousavi, Abbas Tanhaeian, Marjan Azghandi, (2020). 'Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with cinnamon and oregano essential oils on some pathogenic bacteria', Veterinary Researches and Biological Products, 33(5), pp.47-53. magiran.com/p2100496
علی جوادمنش؛ زهرا موسوی؛ عباس تنهاییان؛ مرجان ازغندی. "مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی پپتید تاناتین با دو اسانس دارچین و پونه کوهی بر روی ایزوله های باکتری های بیماری زای دامی". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33 ،5 ، 1399، 47-53. magiran.com/p2100496
Ali Javadmanesh ; Zahra Mousavi; Abbas Tanhaeian; Marjan Azghandi. "Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with cinnamon and oregano essential oils on some pathogenic bacteria", Veterinary Researches and Biological Products, 33, 5, 2020, 47-53. magiran.com/p2100496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال