ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله رضاقلی وند لاهرود، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهر بابک، مرتضی ستائی مختاری، (1398). ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 125، 41-58. magiran.com/p2100642
Abdollah Rezagholivand, Mohammad MoradiShahrbabak , Hossein MoradiShahrebabak, Morteza SattaeiMokhtari, (2020). Genetic evaluation of Retained Placenta and Metritis and identification of risk factors associated with these traits in the first three parities of Iranian Holstein dairy cows, Animal Sciences, 125, 41-58. magiran.com/p2100642
عبدالله رضاقلی وند لاهرود، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهر بابک، مرتضی ستائی مختاری، ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1398؛ 125: 41-58. magiran.com/p2100642
Abdollah Rezagholivand, Mohammad MoradiShahrbabak , Hossein MoradiShahrebabak, Morteza SattaeiMokhtari, Genetic evaluation of Retained Placenta and Metritis and identification of risk factors associated with these traits in the first three parities of Iranian Holstein dairy cows, Animal Sciences, 2020; 125: 41-58. magiran.com/p2100642
عبدالله رضاقلی وند لاهرود، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهر بابک، مرتضی ستائی مختاری، "ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،125 (1398): 41-58. magiran.com/p2100642
Abdollah Rezagholivand, Mohammad MoradiShahrbabak , Hossein MoradiShahrebabak, Morteza SattaeiMokhtari, "Genetic evaluation of Retained Placenta and Metritis and identification of risk factors associated with these traits in the first three parities of Iranian Holstein dairy cows", Animal Sciences no. 125 (2020): 41-58. magiran.com/p2100642
عبدالله رضاقلی وند لاهرود، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهر بابک، مرتضی ستائی مختاری، (1398). 'ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 125، صص.41-58. magiran.com/p2100642
Abdollah Rezagholivand, Mohammad MoradiShahrbabak , Hossein MoradiShahrebabak, Morteza SattaeiMokhtari, (2020). 'Genetic evaluation of Retained Placenta and Metritis and identification of risk factors associated with these traits in the first three parities of Iranian Holstein dairy cows', Animal Sciences, 125, pp.41-58. magiran.com/p2100642
عبدالله رضاقلی وند لاهرود؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهر بابک؛ مرتضی ستائی مختاری. "ارزیابی ژنتیکی جفت ماندگی و متریت و شناسایی عوامل خطر مرتبط با بروز آنها در سه زایش نخست گاوهای هلشتاین ایران". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 125 ، 1398، 41-58. magiran.com/p2100642
Abdollah Rezagholivand; Mohammad MoradiShahrbabak ; Hossein MoradiShahrebabak; Morteza SattaeiMokhtari. "Genetic evaluation of Retained Placenta and Metritis and identification of risk factors associated with these traits in the first three parities of Iranian Holstein dairy cows", Animal Sciences, 125, 2020, 41-58. magiran.com/p2100642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال