ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن پناهی، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، مهدی کلاته عربی، علیرضا نه بندانی، (1398). برآورد فراسنجه های فنولوژی در مدل SSM-Wheat برای ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان گلستان، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(4)، 302-314. magiran.com/p2100663
MohammadHasan Panahi, Afshin Soltani, Ebrahim Zeynali, Mahdi KalatehArabi, Alireza Nehbandani, (2020). Estimation of phenological parameters in SSM-Wheat model for bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Golestan province of Iran, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(4), 302-314. magiran.com/p2100663
محمدحسن پناهی، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، مهدی کلاته عربی، علیرضا نه بندانی، برآورد فراسنجه های فنولوژی در مدل SSM-Wheat برای ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان گلستان. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(4): 302-314. magiran.com/p2100663
MohammadHasan Panahi, Afshin Soltani, Ebrahim Zeynali, Mahdi KalatehArabi, Alireza Nehbandani, Estimation of phenological parameters in SSM-Wheat model for bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Golestan province of Iran, Iranian Journal of Crop Sciences, 2020; 21(4): 302-314. magiran.com/p2100663
محمدحسن پناهی، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، مهدی کلاته عربی، علیرضا نه بندانی، "برآورد فراسنجه های فنولوژی در مدل SSM-Wheat برای ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان گلستان"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 4 (1398): 302-314. magiran.com/p2100663
MohammadHasan Panahi, Afshin Soltani, Ebrahim Zeynali, Mahdi KalatehArabi, Alireza Nehbandani, "Estimation of phenological parameters in SSM-Wheat model for bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Golestan province of Iran", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.4 (2020): 302-314. magiran.com/p2100663
محمدحسن پناهی، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، مهدی کلاته عربی، علیرضا نه بندانی، (1398). 'برآورد فراسنجه های فنولوژی در مدل SSM-Wheat برای ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان گلستان'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(4)، صص.302-314. magiran.com/p2100663
MohammadHasan Panahi, Afshin Soltani, Ebrahim Zeynali, Mahdi KalatehArabi, Alireza Nehbandani, (2020). 'Estimation of phenological parameters in SSM-Wheat model for bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Golestan province of Iran', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(4), pp.302-314. magiran.com/p2100663
محمدحسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه بندانی. "برآورد فراسنجه های فنولوژی در مدل SSM-Wheat برای ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان گلستان". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،4 ، 1398، 302-314. magiran.com/p2100663
MohammadHasan Panahi; Afshin Soltani; Ebrahim Zeynali; Mahdi KalatehArabi; Alireza Nehbandani. "Estimation of phenological parameters in SSM-Wheat model for bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in Golestan province of Iran", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 4, 2020, 302-314. magiran.com/p2100663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال