ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد غفرانی، مجید معتمدزاده، محمدرضا آقایی، زهرا محمدمرادی، (1398). طراحی و ساخت ارگونومیک مبلمان آموزشی نقشه کشی متناسب با ابعاد بدنی هنرجویان پسر (مطالعه موردی هنرستان های مشهد)، مجله ارگونومی، 7(3)، 11-23. magiran.com/p2100751
Mohammad Ghofrani, Majid Motamedzade, Mohammad Reza Aghaie, Zahra Mohammad Moradi, (2019). Designing and Manufacturing of Ergonomic Training Furniture for Mapping Based on the Physical Dimensions of Male Students: A Case Study of Mashhad Art Schools), Journal of Ergonomics, 7(3), 11-23. magiran.com/p2100751
محمد غفرانی، مجید معتمدزاده، محمدرضا آقایی، زهرا محمدمرادی، طراحی و ساخت ارگونومیک مبلمان آموزشی نقشه کشی متناسب با ابعاد بدنی هنرجویان پسر (مطالعه موردی هنرستان های مشهد). مجله ارگونومی، 1398؛ 7(3): 11-23. magiran.com/p2100751
Mohammad Ghofrani, Majid Motamedzade, Mohammad Reza Aghaie, Zahra Mohammad Moradi, Designing and Manufacturing of Ergonomic Training Furniture for Mapping Based on the Physical Dimensions of Male Students: A Case Study of Mashhad Art Schools), Journal of Ergonomics, 2019; 7(3): 11-23. magiran.com/p2100751
محمد غفرانی، مجید معتمدزاده، محمدرضا آقایی، زهرا محمدمرادی، "طراحی و ساخت ارگونومیک مبلمان آموزشی نقشه کشی متناسب با ابعاد بدنی هنرجویان پسر (مطالعه موردی هنرستان های مشهد)"، مجله ارگونومی 7، شماره 3 (1398): 11-23. magiran.com/p2100751
Mohammad Ghofrani, Majid Motamedzade, Mohammad Reza Aghaie, Zahra Mohammad Moradi, "Designing and Manufacturing of Ergonomic Training Furniture for Mapping Based on the Physical Dimensions of Male Students: A Case Study of Mashhad Art Schools)", Journal of Ergonomics 7, no.3 (2019): 11-23. magiran.com/p2100751
محمد غفرانی، مجید معتمدزاده، محمدرضا آقایی، زهرا محمدمرادی، (1398). 'طراحی و ساخت ارگونومیک مبلمان آموزشی نقشه کشی متناسب با ابعاد بدنی هنرجویان پسر (مطالعه موردی هنرستان های مشهد)'، مجله ارگونومی، 7(3)، صص.11-23. magiran.com/p2100751
Mohammad Ghofrani, Majid Motamedzade, Mohammad Reza Aghaie, Zahra Mohammad Moradi, (2019). 'Designing and Manufacturing of Ergonomic Training Furniture for Mapping Based on the Physical Dimensions of Male Students: A Case Study of Mashhad Art Schools)', Journal of Ergonomics, 7(3), pp.11-23. magiran.com/p2100751
محمد غفرانی؛ مجید معتمدزاده؛ محمدرضا آقایی؛ زهرا محمدمرادی. "طراحی و ساخت ارگونومیک مبلمان آموزشی نقشه کشی متناسب با ابعاد بدنی هنرجویان پسر (مطالعه موردی هنرستان های مشهد)". مجله ارگونومی، 7 ،3 ، 1398، 11-23. magiran.com/p2100751
Mohammad Ghofrani; Majid Motamedzade; Mohammad Reza Aghaie; Zahra Mohammad Moradi. "Designing and Manufacturing of Ergonomic Training Furniture for Mapping Based on the Physical Dimensions of Male Students: A Case Study of Mashhad Art Schools)", Journal of Ergonomics, 7, 3, 2019, 11-23. magiran.com/p2100751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال