ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیمیا طوسی، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، (1398). بررسی متغیرهای روان رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش بین های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند، مجله ارگونومی، 7(3)، 57-65. magiran.com/p2100755
Kimiya Toosi, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, (2019). An Investigation of Neuroticism, Safety Efficacy and Regulatory Focus as Predictors of Unsafe Work Behavior of Employees Bidboland Gas Refining Company, Journal of Ergonomics, 7(3), 57-65. magiran.com/p2100755
کیمیا طوسی، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، بررسی متغیرهای روان رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش بین های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند. مجله ارگونومی، 1398؛ 7(3): 57-65. magiran.com/p2100755
Kimiya Toosi, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, An Investigation of Neuroticism, Safety Efficacy and Regulatory Focus as Predictors of Unsafe Work Behavior of Employees Bidboland Gas Refining Company, Journal of Ergonomics, 2019; 7(3): 57-65. magiran.com/p2100755
کیمیا طوسی، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، "بررسی متغیرهای روان رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش بین های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند"، مجله ارگونومی 7، شماره 3 (1398): 57-65. magiran.com/p2100755
Kimiya Toosi, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, "An Investigation of Neuroticism, Safety Efficacy and Regulatory Focus as Predictors of Unsafe Work Behavior of Employees Bidboland Gas Refining Company", Journal of Ergonomics 7, no.3 (2019): 57-65. magiran.com/p2100755
کیمیا طوسی، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، (1398). 'بررسی متغیرهای روان رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش بین های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند'، مجله ارگونومی، 7(3)، صص.57-65. magiran.com/p2100755
Kimiya Toosi, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, (2019). 'An Investigation of Neuroticism, Safety Efficacy and Regulatory Focus as Predictors of Unsafe Work Behavior of Employees Bidboland Gas Refining Company', Journal of Ergonomics, 7(3), pp.57-65. magiran.com/p2100755
کیمیا طوسی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی. "بررسی متغیرهای روان رنجوری، کارآمدی ایمنی و تمرکز تنظیمی به عنوان پیش بین های رفتار ناایمن در کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند". مجله ارگونومی، 7 ،3 ، 1398، 57-65. magiran.com/p2100755
Kimiya Toosi; Abdolkazem Neisi; Nasrin Arshadi. "An Investigation of Neuroticism, Safety Efficacy and Regulatory Focus as Predictors of Unsafe Work Behavior of Employees Bidboland Gas Refining Company", Journal of Ergonomics, 7, 3, 2019, 57-65. magiran.com/p2100755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال