ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحام آرمند، گودرز صادقی هشجین، علی رسولی، مژگان اصغری، (1398). بررسی تاثیر نیتریک اکسید بر فرایند انعقاد خون (مقاله انگلیسی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(4)، 1703-1709. magiran.com/p2100760
Raham Armand, Goodarz SadeghiHashjin, Ali Rassouli, Mozhgan Asghari, (2019). The Effects of Nitric Oxide on Blood Coagulation Process, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(4), 1703-1709. magiran.com/p2100760
رحام آرمند، گودرز صادقی هشجین، علی رسولی، مژگان اصغری، بررسی تاثیر نیتریک اکسید بر فرایند انعقاد خون (مقاله انگلیسی). مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(4): 1703-1709. magiran.com/p2100760
Raham Armand, Goodarz SadeghiHashjin, Ali Rassouli, Mozhgan Asghari, The Effects of Nitric Oxide on Blood Coagulation Process, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(4): 1703-1709. magiran.com/p2100760
رحام آرمند، گودرز صادقی هشجین، علی رسولی، مژگان اصغری، "بررسی تاثیر نیتریک اکسید بر فرایند انعقاد خون (مقاله انگلیسی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 4 (1398): 1703-1709. magiran.com/p2100760
Raham Armand, Goodarz SadeghiHashjin, Ali Rassouli, Mozhgan Asghari, "The Effects of Nitric Oxide on Blood Coagulation Process", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.4 (2019): 1703-1709. magiran.com/p2100760
رحام آرمند، گودرز صادقی هشجین، علی رسولی، مژگان اصغری، (1398). 'بررسی تاثیر نیتریک اکسید بر فرایند انعقاد خون (مقاله انگلیسی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(4)، صص.1703-1709. magiran.com/p2100760
Raham Armand, Goodarz SadeghiHashjin, Ali Rassouli, Mozhgan Asghari, (2019). 'The Effects of Nitric Oxide on Blood Coagulation Process', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(4), pp.1703-1709. magiran.com/p2100760
رحام آرمند؛ گودرز صادقی هشجین؛ علی رسولی؛ مژگان اصغری. "بررسی تاثیر نیتریک اکسید بر فرایند انعقاد خون (مقاله انگلیسی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،4 ، 1398، 1703-1709. magiran.com/p2100760
Raham Armand; Goodarz SadeghiHashjin; Ali Rassouli; Mozhgan Asghari. "The Effects of Nitric Oxide on Blood Coagulation Process", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 4, 2019, 1703-1709. magiran.com/p2100760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال