ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید بیژه، سمانه فراحتی، زهرا سرلک، رقیه شاد، بابک هوشمند مقدم، (1398). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (مقاله انگلیسی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(4)، 1719-1726. magiran.com/p2100762
Nahid Bijeh, Samaneh Farahati, Zahra Sarlak, Roghaieh Shad, Babak HooshmandMoghadam, (2019). The Effect of Eight-Week Aerobic Training on Serum Angiotensin Converting Enzyme and Lipid Profile in Inactive Overweight Women, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(4), 1719-1726. magiran.com/p2100762
ناهید بیژه، سمانه فراحتی، زهرا سرلک، رقیه شاد، بابک هوشمند مقدم، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (مقاله انگلیسی). مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(4): 1719-1726. magiran.com/p2100762
Nahid Bijeh, Samaneh Farahati, Zahra Sarlak, Roghaieh Shad, Babak HooshmandMoghadam, The Effect of Eight-Week Aerobic Training on Serum Angiotensin Converting Enzyme and Lipid Profile in Inactive Overweight Women, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(4): 1719-1726. magiran.com/p2100762
ناهید بیژه، سمانه فراحتی، زهرا سرلک، رقیه شاد، بابک هوشمند مقدم، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (مقاله انگلیسی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 4 (1398): 1719-1726. magiran.com/p2100762
Nahid Bijeh, Samaneh Farahati, Zahra Sarlak, Roghaieh Shad, Babak HooshmandMoghadam, "The Effect of Eight-Week Aerobic Training on Serum Angiotensin Converting Enzyme and Lipid Profile in Inactive Overweight Women", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.4 (2019): 1719-1726. magiran.com/p2100762
ناهید بیژه، سمانه فراحتی، زهرا سرلک، رقیه شاد، بابک هوشمند مقدم، (1398). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (مقاله انگلیسی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(4)، صص.1719-1726. magiran.com/p2100762
Nahid Bijeh, Samaneh Farahati, Zahra Sarlak, Roghaieh Shad, Babak HooshmandMoghadam, (2019). 'The Effect of Eight-Week Aerobic Training on Serum Angiotensin Converting Enzyme and Lipid Profile in Inactive Overweight Women', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(4), pp.1719-1726. magiran.com/p2100762
ناهید بیژه؛ سمانه فراحتی؛ زهرا سرلک؛ رقیه شاد؛ بابک هوشمند مقدم. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (مقاله انگلیسی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،4 ، 1398، 1719-1726. magiran.com/p2100762
Nahid Bijeh; Samaneh Farahati; Zahra Sarlak; Roghaieh Shad; Babak HooshmandMoghadam. "The Effect of Eight-Week Aerobic Training on Serum Angiotensin Converting Enzyme and Lipid Profile in Inactive Overweight Women", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 4, 2019, 1719-1726. magiran.com/p2100762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال