ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه هوشمند، زهره نجات زادگان، حسین ابراهیمی پور، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار، (1398). چالش های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(4)، 1794-1808. magiran.com/p2100770
Elaheh Hooshmand, Zohre Nejatzadegan, Hossein Ebrahimipour, Habibollah Esmaily, Ali VafaeeNajar, (2019). The Challenges of the Family Physician Program in the North East of Iran from the Perspective of Managers and Practitioners Working on the Plan, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(4), 1794-1808. magiran.com/p2100770
الهه هوشمند، زهره نجات زادگان، حسین ابراهیمی پور، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار، چالش های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1398؛ 9(4): 1794-1808. magiran.com/p2100770
Elaheh Hooshmand, Zohre Nejatzadegan, Hossein Ebrahimipour, Habibollah Esmaily, Ali VafaeeNajar, The Challenges of the Family Physician Program in the North East of Iran from the Perspective of Managers and Practitioners Working on the Plan, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2019; 9(4): 1794-1808. magiran.com/p2100770
الهه هوشمند، زهره نجات زادگان، حسین ابراهیمی پور، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار، "چالش های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 9، شماره 4 (1398): 1794-1808. magiran.com/p2100770
Elaheh Hooshmand, Zohre Nejatzadegan, Hossein Ebrahimipour, Habibollah Esmaily, Ali VafaeeNajar, "The Challenges of the Family Physician Program in the North East of Iran from the Perspective of Managers and Practitioners Working on the Plan", Journal of Fasa University of Medical Sciences 9, no.4 (2019): 1794-1808. magiran.com/p2100770
الهه هوشمند، زهره نجات زادگان، حسین ابراهیمی پور، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار، (1398). 'چالش های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9(4)، صص.1794-1808. magiran.com/p2100770
Elaheh Hooshmand, Zohre Nejatzadegan, Hossein Ebrahimipour, Habibollah Esmaily, Ali VafaeeNajar, (2019). 'The Challenges of the Family Physician Program in the North East of Iran from the Perspective of Managers and Practitioners Working on the Plan', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9(4), pp.1794-1808. magiran.com/p2100770
الهه هوشمند؛ زهره نجات زادگان؛ حسین ابراهیمی پور؛ حبیب الله اسماعیلی؛ علی وفایی نجار. "چالش های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 9 ،4 ، 1398، 1794-1808. magiran.com/p2100770
Elaheh Hooshmand; Zohre Nejatzadegan; Hossein Ebrahimipour; Habibollah Esmaily; Ali VafaeeNajar. "The Challenges of the Family Physician Program in the North East of Iran from the Perspective of Managers and Practitioners Working on the Plan", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 9, 4, 2019, 1794-1808. magiran.com/p2100770
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال