ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه مرادی، شهلا نجفی، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، (1398). تاثیر عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata L.) روی شاخص های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(33)، 1-14. magiran.com/p2100794
Fatemeh Moradi, Shahla Najafi, Sedigheh EsmaeilzadehBahabadi, (2020). The effect of green algae (Ulva fasciata L.) extract on growth and physiological parameters of sesamum indicum, Journal of Plant Process and Function, 8(33), 1-14. magiran.com/p2100794
فاطمه مرادی، شهلا نجفی، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، تاثیر عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata L.) روی شاخص های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(33): 1-14. magiran.com/p2100794
Fatemeh Moradi, Shahla Najafi, Sedigheh EsmaeilzadehBahabadi, The effect of green algae (Ulva fasciata L.) extract on growth and physiological parameters of sesamum indicum, Journal of Plant Process and Function, 2020; 8(33): 1-14. magiran.com/p2100794
فاطمه مرادی، شهلا نجفی، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، "تاثیر عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata L.) روی شاخص های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 33 (1398): 1-14. magiran.com/p2100794
Fatemeh Moradi, Shahla Najafi, Sedigheh EsmaeilzadehBahabadi, "The effect of green algae (Ulva fasciata L.) extract on growth and physiological parameters of sesamum indicum", Journal of Plant Process and Function 8, no.33 (2020): 1-14. magiran.com/p2100794
فاطمه مرادی، شهلا نجفی، صدیقه اسماعیل زاده بهابادی، (1398). 'تاثیر عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata L.) روی شاخص های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(33)، صص.1-14. magiran.com/p2100794
Fatemeh Moradi, Shahla Najafi, Sedigheh EsmaeilzadehBahabadi, (2020). 'The effect of green algae (Ulva fasciata L.) extract on growth and physiological parameters of sesamum indicum', Journal of Plant Process and Function, 8(33), pp.1-14. magiran.com/p2100794
فاطمه مرادی؛ شهلا نجفی؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی. "تاثیر عصاره جلبک سبز (Ulva fasciata L.) روی شاخص های رشد و فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،33 ، 1398، 1-14. magiran.com/p2100794
Fatemeh Moradi; Shahla Najafi; Sedigheh EsmaeilzadehBahabadi. "The effect of green algae (Ulva fasciata L.) extract on growth and physiological parameters of sesamum indicum", Journal of Plant Process and Function, 8, 33, 2020, 1-14. magiran.com/p2100794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال