ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نصیبی، عفت سادات احمدی موسوی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع، (1398). بررسی تاثیر تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سس مزرعه، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(33)، 289-300. magiran.com/p2100812
Fatemeh Nasibi, Effat AhmadiMousavi, Khosrow ManochehriKalantari, Mahboobeh Zare, (2020). The carrageenan treatment effects on basil resistance against field dodder invasion, Journal of Plant Process and Function, 8(33), 289-300. magiran.com/p2100812
فاطمه نصیبی، عفت سادات احمدی موسوی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع، بررسی تاثیر تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سس مزرعه. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(33): 289-300. magiran.com/p2100812
Fatemeh Nasibi, Effat AhmadiMousavi, Khosrow ManochehriKalantari, Mahboobeh Zare, The carrageenan treatment effects on basil resistance against field dodder invasion, Journal of Plant Process and Function, 2020; 8(33): 289-300. magiran.com/p2100812
فاطمه نصیبی، عفت سادات احمدی موسوی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع، "بررسی تاثیر تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سس مزرعه"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 33 (1398): 289-300. magiran.com/p2100812
Fatemeh Nasibi, Effat AhmadiMousavi, Khosrow ManochehriKalantari, Mahboobeh Zare, "The carrageenan treatment effects on basil resistance against field dodder invasion", Journal of Plant Process and Function 8, no.33 (2020): 289-300. magiran.com/p2100812
فاطمه نصیبی، عفت سادات احمدی موسوی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع، (1398). 'بررسی تاثیر تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سس مزرعه'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(33)، صص.289-300. magiran.com/p2100812
Fatemeh Nasibi, Effat AhmadiMousavi, Khosrow ManochehriKalantari, Mahboobeh Zare, (2020). 'The carrageenan treatment effects on basil resistance against field dodder invasion', Journal of Plant Process and Function, 8(33), pp.289-300. magiran.com/p2100812
فاطمه نصیبی؛ عفت سادات احمدی موسوی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ محبوبه زارع. "بررسی تاثیر تیمار کاراجینان بر افزایش مقاومت گیاه ریحان در برابر حمله گیاه انگل سس مزرعه". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،33 ، 1398، 289-300. magiran.com/p2100812
Fatemeh Nasibi; Effat AhmadiMousavi; Khosrow ManochehriKalantari; Mahboobeh Zare. "The carrageenan treatment effects on basil resistance against field dodder invasion", Journal of Plant Process and Function, 8, 33, 2020, 289-300. magiran.com/p2100812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال