ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وهب عظیم زاده، مهدی دهقان بنادکی، ارمین توحیدی، علی اسدی الموتی، (1399). تاثیر فرآوری ذرت و روش تغذیه شیر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین، مجله تولیدات دامی، 22(1)، 47-54. magiran.com/p2100980
Vahab Azimzadeh, Mehdi DehghanBanadaky , Armin Tohidi, Ali AssadiAlamouti, (2020). Effect of Corn Processing and Milk Feeding Mehtod on Growth Performance, Blood and Rumenal Parameters of Holstein Calves, Journal of Animal Productions, 22(1), 47-54. magiran.com/p2100980
وهب عظیم زاده، مهدی دهقان بنادکی، ارمین توحیدی، علی اسدی الموتی، تاثیر فرآوری ذرت و روش تغذیه شیر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین. مجله تولیدات دامی، 1399؛ 22(1): 47-54. magiran.com/p2100980
Vahab Azimzadeh, Mehdi DehghanBanadaky , Armin Tohidi, Ali AssadiAlamouti, Effect of Corn Processing and Milk Feeding Mehtod on Growth Performance, Blood and Rumenal Parameters of Holstein Calves, Journal of Animal Productions, 2020; 22(1): 47-54. magiran.com/p2100980
وهب عظیم زاده، مهدی دهقان بنادکی، ارمین توحیدی، علی اسدی الموتی، "تاثیر فرآوری ذرت و روش تغذیه شیر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین"، مجله تولیدات دامی 22، شماره 1 (1399): 47-54. magiran.com/p2100980
Vahab Azimzadeh, Mehdi DehghanBanadaky , Armin Tohidi, Ali AssadiAlamouti, "Effect of Corn Processing and Milk Feeding Mehtod on Growth Performance, Blood and Rumenal Parameters of Holstein Calves", Journal of Animal Productions 22, no.1 (2020): 47-54. magiran.com/p2100980
وهب عظیم زاده، مهدی دهقان بنادکی، ارمین توحیدی، علی اسدی الموتی، (1399). 'تاثیر فرآوری ذرت و روش تغذیه شیر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین'، مجله تولیدات دامی، 22(1)، صص.47-54. magiran.com/p2100980
Vahab Azimzadeh, Mehdi DehghanBanadaky , Armin Tohidi, Ali AssadiAlamouti, (2020). 'Effect of Corn Processing and Milk Feeding Mehtod on Growth Performance, Blood and Rumenal Parameters of Holstein Calves', Journal of Animal Productions, 22(1), pp.47-54. magiran.com/p2100980
وهب عظیم زاده؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ارمین توحیدی؛ علی اسدی الموتی. "تاثیر فرآوری ذرت و روش تغذیه شیر بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین". مجله تولیدات دامی، 22 ،1 ، 1399، 47-54. magiran.com/p2100980
Vahab Azimzadeh; Mehdi DehghanBanadaky ; Armin Tohidi; Ali AssadiAlamouti. "Effect of Corn Processing and Milk Feeding Mehtod on Growth Performance, Blood and Rumenal Parameters of Holstein Calves", Journal of Animal Productions, 22, 1, 2020, 47-54. magiran.com/p2100980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال