ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین پاشا زانوسی، فرید شریعتمداری، محسن شرفی، حامد احمدی، (1399). بررسی اثر روغن های کتان و کنجد در جیره بر عملکرد تولید مثلی خروس های مسن گله های مادر گوشتی، مجله تولیدات دامی، 22(1)، 79-92. magiran.com/p2100983
Hossein PashaZanussi, Farid Shariatmadari , Mohsen Sharafi, Hamed Ahmadi, (2020). The effects ofdietary Flaxseed and Sesame oils on reproductive performance of aged breeder broiler males, Journal of Animal Productions, 22(1), 79-92. magiran.com/p2100983
حسین پاشا زانوسی، فرید شریعتمداری، محسن شرفی، حامد احمدی، بررسی اثر روغن های کتان و کنجد در جیره بر عملکرد تولید مثلی خروس های مسن گله های مادر گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1399؛ 22(1): 79-92. magiran.com/p2100983
Hossein PashaZanussi, Farid Shariatmadari , Mohsen Sharafi, Hamed Ahmadi, The effects ofdietary Flaxseed and Sesame oils on reproductive performance of aged breeder broiler males, Journal of Animal Productions, 2020; 22(1): 79-92. magiran.com/p2100983
حسین پاشا زانوسی، فرید شریعتمداری، محسن شرفی، حامد احمدی، "بررسی اثر روغن های کتان و کنجد در جیره بر عملکرد تولید مثلی خروس های مسن گله های مادر گوشتی"، مجله تولیدات دامی 22، شماره 1 (1399): 79-92. magiran.com/p2100983
Hossein PashaZanussi, Farid Shariatmadari , Mohsen Sharafi, Hamed Ahmadi, "The effects ofdietary Flaxseed and Sesame oils on reproductive performance of aged breeder broiler males", Journal of Animal Productions 22, no.1 (2020): 79-92. magiran.com/p2100983
حسین پاشا زانوسی، فرید شریعتمداری، محسن شرفی، حامد احمدی، (1399). 'بررسی اثر روغن های کتان و کنجد در جیره بر عملکرد تولید مثلی خروس های مسن گله های مادر گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 22(1)، صص.79-92. magiran.com/p2100983
Hossein PashaZanussi, Farid Shariatmadari , Mohsen Sharafi, Hamed Ahmadi, (2020). 'The effects ofdietary Flaxseed and Sesame oils on reproductive performance of aged breeder broiler males', Journal of Animal Productions, 22(1), pp.79-92. magiran.com/p2100983
حسین پاشا زانوسی؛ فرید شریعتمداری؛ محسن شرفی؛ حامد احمدی. "بررسی اثر روغن های کتان و کنجد در جیره بر عملکرد تولید مثلی خروس های مسن گله های مادر گوشتی". مجله تولیدات دامی، 22 ،1 ، 1399، 79-92. magiran.com/p2100983
Hossein PashaZanussi; Farid Shariatmadari ; Mohsen Sharafi; Hamed Ahmadi. "The effects ofdietary Flaxseed and Sesame oils on reproductive performance of aged breeder broiler males", Journal of Animal Productions, 22, 1, 2020, 79-92. magiran.com/p2100983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال