ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کمائی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، (1399). اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(1)، 273-283. magiran.com/p2101033
Hossein Kamaei , HamidReza Eisvand, Mashaallah Daneshvar, Farhad Nazarian, (2020). Effect of zinc and boron foliar application on the contribution of photosynthetic materials remobilization in grain yield of bread wheat under terminal heat stress, Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(1), 273-283. magiran.com/p2101033
حسین کمائی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1399؛ 13(1): 273-283. magiran.com/p2101033
Hossein Kamaei , HamidReza Eisvand, Mashaallah Daneshvar, Farhad Nazarian, Effect of zinc and boron foliar application on the contribution of photosynthetic materials remobilization in grain yield of bread wheat under terminal heat stress, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2020; 13(1): 273-283. magiran.com/p2101033
حسین کمائی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، "اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 13، شماره 1 (1399): 273-283. magiran.com/p2101033
Hossein Kamaei , HamidReza Eisvand, Mashaallah Daneshvar, Farhad Nazarian, "Effect of zinc and boron foliar application on the contribution of photosynthetic materials remobilization in grain yield of bread wheat under terminal heat stress", Journal of environmental stresses in crop sciences 13, no.1 (2020): 273-283. magiran.com/p2101033
حسین کمائی، حمیدرضا عیسوند، ماشاالله دانشور، فرهاد نظریان، (1399). 'اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(1)، صص.273-283. magiran.com/p2101033
Hossein Kamaei , HamidReza Eisvand, Mashaallah Daneshvar, Farhad Nazarian, (2020). 'Effect of zinc and boron foliar application on the contribution of photosynthetic materials remobilization in grain yield of bread wheat under terminal heat stress', Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(1), pp.273-283. magiran.com/p2101033
حسین کمائی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ماشاالله دانشور؛ فرهاد نظریان. "اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13 ،1 ، 1399، 273-283. magiran.com/p2101033
Hossein Kamaei ; HamidReza Eisvand; Mashaallah Daneshvar; Farhad Nazarian. "Effect of zinc and boron foliar application on the contribution of photosynthetic materials remobilization in grain yield of bread wheat under terminal heat stress", Journal of environmental stresses in crop sciences, 13, 1, 2020, 273-283. magiran.com/p2101033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال